Min handskemager slægt fra Rander

I starten af min ”grønne” slægtsforskerdage, - jeg var startet i 2009 en uge før jul, - sad jeg og bøvlede med at finde oplysninger om min ane Bjørn Hans Jensen Elle og hans hustru Mette Cathrine Jespersdatter, som jeg havde været så heldig at finde en artikel om i Randers Kulturmuseums Årbog fra 1998, her havde Guri Dybsand, beskrevet min anes liv og familie, og her var Mettes far Jesper Lauritzen også nævnt.

Da denne handskemager også var en del af min slægts aner/efterkommere, havde jeg selvsagt en vis interesse i at finde ud af mest muligt om ham.

I 2010 skete der så det heldige at jeg lærte Elizabeth fra USA at kende, hun og jeg delte den samme ane nemlig handskemager Jesper Lauridtzen, og vi fandt sammen via min tråd på det gamle DIS-Danmark, hvor jeg netop havde efterlyst oplysninger om mine aner. Og sammen begyndte vi den lange rejse igennem fem år på jagt efter flere oplysninger om vores fælles ane.

Da Elizabeth jo bor i USA havde hun kun kirkebøger, folketællinger og andet fra internettet at gå efter, mens jeg havde den fordel at bo i selve Randers by.

Det viste sig dog vanskeligt, ja næsten umuligt at følge op på vores handskemagers liv, dels vidste jeg ikke i starten hvor jeg skulle lede efter oplysningerne, og dels viste handskemagerprotokollerne fra Randers sig ikke at være på Randers Lokalarkiv eller på Viborg Landsarkiv.

Det lykkedes os dog alligevel at finde en del på Jesper Lauritzens hustru Bergita Cathrina Rasmusdatter Møllers aner, og således fik vi to led mere koblet på vores aner. Her stod vi så fast.

I 2013 efterlyste jeg så hjælp til at få tydet et skifte, og hermed fik jeg kontakt til Jens, som senere skulle vise sig at være en uvurderlig hjælp i forbindelse med fundet og tydninger af de omtalte handskemagerprotokollerne. Han fandt nemlig ud af at de befandt sig på Nationalmuseet i København. Og jeg kunne supplere med oplysning om yderligere en lille protokol, som jeg havde set i Kulturhistorisk Museums udstilling. Jens udbad sig forskeadgang til bemeldte protokoller, og fik lov at fotograferede dem med henblik på en transskribering.

Og så gik det pludselig stærkt, den ene familierelation efter den anden dukkede op ud fra oplysningerne i disse protokoller, og stærkt hjulpet af Erik Brejls skifter på nettet fik vi endelig sat skik på vores aner og slægt så godt det nu kunne lade sig gøre så langt tilbage som vi jo var.

Handskemager familierne

Begyndelsen på Handskemagerlauget.

Anno 1684 den første juli, blev en historisk dag for Randers Handskemagerne, det var nemlig den dag de stiftede det officielle Handskemager laug.

I Handskemagerprotokollen 1684-1818 er det indført hvem der var med ved stiftelsen.

 


 

          Laugs Boeg for Pelsmagere och Hanschemagere Udi Randers

 

Anno 1684. Den 1. Jully Paa Lauget Blef Stiftit og Angaf Sig udj Laugit, disse efterskr: Hans Knudzen Han-skemager, Mathjs Clausen Hanskemager, Bartolomegis Pedersen, Rasmus Hansen Hanskemager, Frandtz Nielsen Hanskemager, Christen Sørensen, Bartolomeyis Simonsen, Christen Jensen, Lauridtz Nielsen Yde, Jens Schallenstrup Hanskemager og Jachob Nielsen Slemming. Samptlig Borgere og Induohnere i Randers. Och Blef Hans Knudzen Hanskemager Andornidt for Oldermand, og hafuer hand, Saauel de andre hans Laugsbrødre, dennnom efter hans Kongl: Mayts: Naad: dennom gifne Laugs Artichler Af Dato 29 Aprillis 1684. og andre om Laugene vdgangene Forordninger dennom vnderdanigste at Rette. Randers Raadhus d 1 Jully Just 1684.

Søfren Andersen, Søfren ….ersen, J Kornerup.

Det var under Kongen Christian 5s regeringstid, og lavet blev således oprettet efter en forordning i maj samme år!

 


 

Handskemager familierne, og de som blev indgiftet deri

 Handskemagerne Søren Rasmussen Møller og Hans Villumsen Skøtt
- begge gift med Gedske Jensdatter

For nu at starte med vores ældste led – for at undgå forvirring omkring dem alle – har jeg startet med handskemager Søren Rasmussen Møller (-1712).

Hans fødeår og dåb kendes ikke, og vi ved pt. ikke hvem hans forældre var, eller hvor han er født.

Men vi har hans trolovelse med Gedske Jensdatter den 24/9 1699.

År 1699

d 24 Sept: troloffvet Søffren Rasmussøn Handskemagersvend 
til Christen Jensøns til Tolderens Piige Geske Jens Daatter forloffvere der for er Hans Mestere. Troloffvelsen stoed i Tolderens Huus                          CISH

Gedske Jensdatter (-1748) var datter af Jens Jensen Lollik, dette vides fra Tingbogen. Hvornår hun præcis er født vides dog ikke.

Jens J. Lollik og hustru – ukendt - havde i alt fire børn.

Gedske (-1748) gift to gange, Søren R. Møller og Hans Villumsen

Margrethe (-1745) gift med handskemager Otte Lauridsen.

Niels (-1716) – Handskemager, gift med Maren Nielsdatter.

Karen (-), som var gift med feldbereder Søren Samuelsen.

Søren Rasmussen Møller og Gedske Jensdatter får sammen en større børneflok, i alt tre sønner og fire døtre.

Rasmus (1701), Rasmus (1702-1738) – vores ane, Birgitte (1704-), Else (1706-), Jens (1708-), Else (1709-), Birgitte (1710-), Karen (1711-).

Da navne går igen må nogle af børnene være døde, vi ved dog at sønnen Rasmus (1702-1738) videreføre slægten.

Gedske Jensdatter bliver enke i 1712 da Søren Rasmussen Møller dør, begravelsen er ikke fundet.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1701-1715 B 50-339 

304 Søren Rasmussen, handskemager i Randers. 1.6.1712, fol.504.
E: Gedske Jensdatter. LV: Christen Pedersen Ravn, købmand i Randers. B:
1) Rasmus Sørensen Møller 10.
FM: morbror Niels Jensen Lollik, handskemager i Randers.

Hun bliver samme år trolovet den 18/8, og gift den 27/10 med handskemager Hans Villumsen Skøtt, Søsteren Karens ægtemand Feldberede Søren Samuelsen er forlover.

De får tre børn i deres ægteskab.

Birrete (1713-), Søren (1715-), Birrete Cathrine (1716-).

År 1712
D. 18 Aug bleff Hans Willumsen trolovet
med Geske Jensdatter, og Lovede
Søren Samuelsen og Niels Jensen
for Brudgommen at han var uden all Egteskabs Løffte

Søren Samuels Bryllup d. 27 Oct.

Hans Villumsen Skøtt (-1735) blev indskrevet i handskemagerprotokollen den 27/6 1712 og fik også Borgerskab i Randers samme dag.

Anno 1712 Dend 27 Juny Vaar Det Lofflige Handskemager Laug her i Randers Forsamblet udi Oldermanden Frandz Nielsen Handskemagers Huus; Hvor Da for Aaben Lade og Lauget, Fremkom Ærlig og Velagte Karl Hans Villumsen Skøtt Handskemager Svend med begiering at Hand udi Lauget For Mester maatte Blifve indkrefvit og indtaget, og eftersom hand beviiste at hafve Lærdt Det Loflige Handskemager Handverk i Aarhuus, vundet Sit Borgerskab og Rettet Sig efter Laugets Articuler og Forordninger, og Lauget med hannem vaar vel tilfredz, Hvor forre bemelte Hans Villumbsen Skøtt for Mester udi ærmelte Loflige Handskemager Laug her i Randers er indskrefvit, Saa hand nu Er Mester i Lauget. Randers ut Supra.

Testerer Udj Raadstueskrifverens Absentz, Hans FuldM Jacob Rasmusen, Randers

Mandagen d 27 Juny 1712. Jens Karmark BorgM, Johan Budz og Niels Jensen Skydt Raadmand, samt Andreas Knudsen Raadstueskrifver, vaar i Randers Raadhuus forsamlede, Da for Retten frem kom Hans Villomsen Handskemager Svend, Som vaar sit Borgerskab begierende paa at ernære sig af sit Handverk, og Som Hand fremviste sit Rigtig Lære Breff, bleff det Hannem Bevilget, Hvormaa Hand giorte sin Borgerlig Eed.

Hvor han er født vides ikke med bestemthed, men via et skifte fra Århus Købstad fandt jeg hans familie. Hans fader Villum Thomsen Skytte var pelsner og handskemager i Århus, og Hans er sandsynligvis oplært der!

Århus Købstad Skifteuddrag Protokol 9 1719-1727 B 56 - 422

836 Villum Thomsen Skytte, pelser og handskemager i Århus. 7.7.1721, fol.98B:
E: Birgitte Hansdatter. LV: Bertel Andersen, pelser og handskemager sst.
B: Hans, handskemager i Randers, Anne 36, Maren 30.

Hans Villumsen Skøtt dør i 1735, og begraves den 13/5 samme år fra Sankt Mortens Kirke.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1731-1743 B 50-341

511 Hans Villumsen, handskemager i Randers. 3.6.1735, fol.262B.
E: Gedske Jensdatter. LV: Christen Pedersen Ravn. B:
1) Birgitte Hansdatter 19.
FM: Laurids Ottesen, handskemager i Randers.

 


 

Handskemagerne Rasmus Sørensen Møller og Kjeld Pedersen
- begge gift med Bodil Christensdatter

Søren Rasmussen Møller og Gedske Jensdatters søn Rasmus blev født i 1702, og døbt den 13/8 samme år i Sankt Mortens Kirke.

Som 13årig den 26/12 1715 blev han indskrevet i Drenge- og Svende protokollen. Han står i lære hos sin stedfader Hans Villumsen Skøt i fem år.

Er Fri Kient for Svænd
Kiendis Jeg Mig underskrefne Rasmus Sørensen Møller Barnfød Her J Randers at Jeg udj den Hellig trefoldigheds Nafn Hafuer Gifvet mig udj tieneste og Lære hos Min Kiere Steffader Hans Vellomsen Skøt Borger og Handskemager her sammesteds at lære det Erlig og loulige Pelsener og Handskemager Hand Verch hos hannem udj half femte Aar, og angaar Min Lære Aar 1715 d: 26 December og Endes Naar Gud vil Mand skrivendis vorder 1720 d: 26 Junius samme Datto og udj Samme Min Lære ord lofuer Jeg at være Min Kierre stedfader og Moder samt Suenne hørig og Lydig J alle Maader aldt dette Erpaaserit udj Mine Forlofuers Nærverelse som Er Min Kiere Mosters Mand Søren Samelsen Borger og Felbereder Her paa stedet og Min Morbroder Niels Jensen Lolich Borger og Hanskemager her sammesteds Og Lofuer Min Kiere Stedfader at Barche Mig 4 Skind J huer Beredning som Jeg skal forskafe og Jlegge der i mod lofuer min Kiere Forlofuer at holde Min Kiere Stedfader paa Mine Vegne uden skade og skadesløs J alle Maader til bekreftelse under Min Egen Haand

Actum Randers d 26 Decemb: Anno 1715    Rasmus Sørensen Møller     Søren Samelsen
HWS Hans Villomsen     Niels Jensen Lolich           Otte Lauridsen Oldermand

De underskrifter der ses herover skulle senere vise sig alle at være i en familierelation til Rasmus, idet at Hans Villumsen jo var hans stedfar, Niels Jensen Lollik hans morbror, Otte Lauridsen var hans mors svoger, og Søren Samuelsen ligeledes.

Den 22/3 1728 bliver Rasmus optaget som mester i handskemagerlavet, samme dag fik han også sit Borgerskab som handskemager.

Anno 1728. Dend 22de Martj var det Kongl: Allernaadigste bevilgede Handskemager Laug i Randers, forsamlede udj Oldermandens Sr Jørgen Madsens Huus, og da for aaben Lade og samlet Laug fremstod ærlig og velacte unge Karl Rasmus Sørensen Møller, som forlangede i dette Laug som Mester at vorde andtagen; Da Efterat hand bemte Rasmus Sørensen Møller tilforne haver aflagt sin Borgerlige Troe skabs Æd, og for een velviis Magistrat fremvist sit giorde Mester Stycke, der Af Dennem og dette samtlige Laug er bleven dyctig kiendt og approberet; Saa bliver hand herved at Mig paa Embeds veigne for een Laulig Mester udj Handskemager Lauge tandtagen og indskrefven, jmod at hand efter sin allerunderdanigste Plict og aflagde Troeskabs Æd, holder sig hands Maits: Allernaadigste Lov og Forordninger efterrettelig, og ellers vedligeholder og efterkommer Lauget og Laugets Rættigheder - Randers ut Supra -        

År 1728
Martij 22 de Tog Rasmus Sørensen Møller. Sit Borgerskab at ernære sig ved handskemager handværket, og tillige her paa Raadstuen foreviiste Sit Mester-stycke ...? af Magistraten blev approberet.

Året før den 18/12 1727 var Rasmus blevet trolovet med Bodil Christensdatter (1704-1779), hun var datter af Christen Villumsen (-1740), de bliver gift den 27/4 1728 i Sankt Mortens Kirke.

- Christen Villumsen og hustru – ukendt – får så vidt vi kan se i kirkebogen fem børn.

 Jacob (1700-), Bodil (1704-1779), et dødfødt barn (1709), Birgitte (ca.1703-1789), Anne (-1748).

Vi kender ikke Christens erhverv.

Rasmus S. M.  og Bodil Christensdatter får også en større børneflok tre sønner og tre døtre.

Søren (1728-1750) - handskemager, Bergita Cathrina (1730-1780) - som er vores ane, Maren (1733-1735), Hans (1735), Giedsche (1736-), Rasmus (1739-1746).

Da Rasmus Sørensen Møller dør i 1738, og begraves den 3/10 fra Sankt Mortens Kirke, efterlades hans enke Bodil, med tre børn! Men først to år efter den 3/11 1740 bliver hun gift igen, denne gang med handskemager Kjeld Pedersen.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1731-1743 B 50-341

574 Rasmus [Sørensen] Møller, handskemager i Randers. 28.10.1738 fol.571B. E: Bodil Christensdatter. LV: Søren Iversen. B:
1) Søren Rasmussen 10
2) Birgitte Cathrine Rasmusdatter 8
3) Rasmus Rasmussen 12 uger den 1.4.1739.                                                  
FM: Laurids Ottesen, handskemager.

 


 

Handskemager Kjeld Pedersen

Kjeld Pedersen var født i 1713 i Kieldstrup, Feldballe Sogn, Randers, han var søn af Peder Knudsen og Karen Kjeldsdatter. Om faderen også var handskemager vides dog ikke.

Den 16/4 1727 bliver Kjeld indskrevet som læredreng i handskemagerprotokollen, hans læremester er Otte Laursen, som jo var gift med Gedske Jensdatters søster Margrethe.

Vdj Dend Hellig Trefoldigheds Nafn, hafuer Jeg underskrefne, Kield Pedersen, Barn Føed, udj Feldballe Sogn, Kielstrup Bye, med min fri Villie og Velberoed Huu, Sampt Min Kiære Faader, Peder Knudsen, hans medvillie, og Samtyche, Saa vell Min Paa Rørrendes Villie, Begifvet mig udj Lære hos Erlig og Velagte Mand Otte Laursen Borger og Pelsener her udj Randers, at lære det Erlige og Loulige Pelsener og Hanskemager Handverch udj 6 Aar, Siger Sex Aar; og Angaar samme min lære Aar 1727 d 16 Aprilj:, og Endis Naar mand Skrifvendis Vorder 1732 Siger 1732 d 16 Aprilj, og deds Imellertid lover og til for Pligter Jeg mig Kiels Pedersen at være min Lære Mæster og Mester jnde Saa Vel som Svenne, Troe Hørig og Lydig, Som Een Erlig Dreng Vel Eger, og Anstaar, og om saa Skede, som Gud For Byde, at ieg Endten bort Rømmer, eller bort Viger af samme min Lære førind forskrefne Dag Tiid og Terminer hafve Ende, Da abepligter ieg mig Aldrig at tiene Nogen Erlig Mand, Endten paa det eller andet Hand Verch, Saa vit min Mester mig Endten høre eller Spørge Kand, og der for uden at lide Efter hans Kongl: Majts Lov og Forordning, af dato 1682 2de Articull, og des Imellertid lover min Lære Mester, at under Vise mig paa for skrefbe Hand Verck, Som hand for Gud og Mennisker vell An høre, og for Svare; og Jeg Self vil gifue agt paa og at gifve mig for Svarlig Øl og Mad; og at gifue mig udj samme min Lære hver Aar 1 Skiort. 2 Par Træskov, 1 Par Strømper, 1 Par Boxer, og Firre Skind at barche udj hver Beredning, som ieg Self skal Kiøbe, og J lige maade mine Skatter ved Consumptionen, saavel som Ind og udskrifnings Penge, Skal ieg Kield Pedersen Self til Svare og at alt det af mig Skal holdes og efter Komme Som for Skrefvet Er Hafuer jndbemelte Danne Mænd, Jens Pedersen Skallemstrup, og min Morbroder Christen Kieldsen, som tryge, og Fulde Forlofuer, for mig at holde, som for Skrefvet staaer, og at holde min Lære Mester uden Skade og Skades løs, i alle maader Randers dend 16 Aprilj 1727

Christen Kieldsen     Kield Pedersen      Jens Pedersen          Jens Pedersen Skallemstrup Otte Lauridssen Handskemager         Older Mand Jørgen Madsen Snog

Kjeld Pedersen bliver handskemagermester den 19/5 1740, men havde allerede fået sit Borgreskab den 26/4, altså måneden før.

Ao 1740 dend 19de May var det Lovl: Handskemager Laug forsamblet udj Oldermanden Poul Nielsen Prims Huus hvor da for aaben lade og samtlig Laug fremstoed Ærlig og velagte unge Karl Kield Pedersen som for langede for Mester i dette Laug at vorde indtegnet, da samme bemte Kield Pedersen tilforen haver aflagt sin Borgerlig Troeskabs Eed, som og for den Velædle og Vesviise Magistrat foreviist sit mester Støcke. Der af dennem og samtlig Lauget er vorden Dygtig Kiendt og Approberet. Saa blev hand af mig paa Embeds Veigne for Lovlig Mester udj Handskemager Lauget antaget og indskrevet, imod at hand efter sin Allerunderdanigst Aflagte Troeskabs Eed holder Hands Kongl: Maits allernaadigste Lov og Forordninger sig efterretlig og ellers vedligeholder og efter kommer Lauget og Laugets Rettighed, hvilket alt af ham er blevet efter kommed og Liig Færden Reent ud rigtig Betalt.

Paa Hr: Byeskriver Knudsens Veigne udj hans Lovlig Absence Som Fuldmægtig  J Wiinholt

Ao 1740 den 26de April
Dito Dato fremstillede Sig paa Raadstuen Kield Pedersen. Barnefød paa Kielstrup, som begiæende at vinde Sit Borgerskab, foregav at ville ernære sig af handske mager haandværket, hvorpaa hand aflagde hands æed og blev til Borger admittere, med forhold at tage ....? Sit Borger b..? paa dend angiven Profession .....?.-

Kjeld Pedersen og Bodil Christensdatte fik fire børn sammen.

Peder (1741-), tvillingerne Karen og Maren (1744-1745), Karen Marie (1746-).

Kjeld opnår at sidde som oldermand i lavet to gang, 1st gang i 1748 og 2den gang i 1768.
Kjeld dør i 1778, og begraves den 15/6 1778 fra Sankt Mortens Kirke.
Bodil dør året efter, og begraves den 15/2 1779 fra Sankt Mortens Kirke.

 


Handskemager Søren Rasmussen Møller
- Søn af Rasmus Sørensen Møller og Bodil Chistensdatter

Søren Rasmussen Møller (Junior) stod i lære som handskemager hos sin stedfader Kjeld Pedersen, men døde i 1750 to år efter at han blev svend.

Er fri Kiendt for Svend

Kiendes Jeg Mig underskrefne Søren Rasmussøn Møller Barnfød udj Randers at Jeg udj den Hellig Trefoldigheds Nafn Hafver gifvet Mig udj Tienneste og Lære, Hos Min Kierre Fader Kield Pedersøn Borger og Handske Mager Her Sammesteds for at Lære det Lovlige og ærlig Peltzner og Handske Mager Handtværch Hos Hannem udj 4 Aar siger fiire Aar og Angaar Min Lære Aar 1744 d 16 November, og Endes Naar Gud vil Mand skrivendes vorder 1748 Samme Datto og udj Samme Min Lære Aar Lofver Jeg Søren Rasmussøn Møller at være Min Kierre Fader og Moder Samt Svenne tro Hørig og lydig i Alle Maader alt dette Er passeret J Minne Forlovers Overværelse Som Er LavRids Ottesøn HandskeMager, og Niels Sørensøn Skipper bege Borger og Endvaanner Her udj Byen, Der J Mod Lover Jeg Kield Pedersøn HandskeMager Som er Fader til Drengen at gifve for Næfnte Dreng Lof til at Lige 6 Skind i Hver BeRedning Som Hand skal Selv Kiøbe og des foruden Lofver Jeg at gifve for Næfnte Dreng En Nye for Suarlig KlæeKlæning Med Sølf Knaper udj og alt Andre Klæder Hvad Jeg Behøfver udj Samme Min Lærre Aar, der Jmod Lover Min Kiere For Lover at Holde Min Kiere Fader Paa Min Vegne uden skade og skadeds Løs udj Alle Maader – des til be Kræftelse under Min Egn Haand, Randers d 16 November 1744

Sørren Rasmusen Møller Lurids Ottesen Niels Sørensen Older Mand Christen Morttensøn
Kield Pedersøn HandskeMager

Anno 1748 Dend 19de Augusti var her End Dreng ved Nafn Sørren Rasmusen Møller paa voris Laus Huus som var Jnd skreven for end Lære tienner hos sin Fader Kield Pedersen, og blev fri Kiendt udj 4re Mesteres Nærværelse til staar Older Manden Kield Pedersen

 


 

Handskemager Peder Kjeldsen
- Søn af Handskemager Kjeld Pedersen og Bodil Christensdatter

Peder Kjeldesen blev født i 1741, og døbt 4/8 1741 i Sankt Mortens Kirke.

Han går i lære hos sin fader den 3/9 1757.

Udi Den Hellig Trefoldigheds Nafn Lader Jeg Kield Pedersen Borger og HandskeM Her j Randers, Min Søn Peder Kielsen indskrifve paa det Loulige Peltzner og Handskemager Handværck, og Andgaaer hans Lære d 3die Septembr 1757, og Endes Naar Gud vil Mand skrifvendes vorder 1761 samme dags datto, og der som Gud vil Jeg kand See at hand Kand være Forsvarlige Førr, Eend som ofvenmeldt ere sa vil Jeg Lade Ham udskrifve For Svænd Naar som Jeg Løster, dette til stadfæstelse Hafver Jeg Peder Kielsen om bedet Min Morbroder Sørren Ifversen Borger og Skipper tillige Min Svoger Jesper Jesper Lauridtzen HandskeM til vitterlig hed at unders skrifve, Randers d 3die Septembr 1757

Kield Pedersen     Peder Kielsen     Sørren Ifversen     Jesper Lauridtzen Aaldermand

Han bliver svend den 13/3 1761.

Anno 1761 dend 13ten Martj var Her end Dreng Paa Voris Laugs Huus ved Nafn Peder Kielsen som var indskrefven for Eend Lære tienner, Hos sin Kiære Fader Kield Pedersen og ud Lærdt hos samme velagte ofven Melte Mæster, hvor fore hand der for blef frie Kiendt for end Svænd udj Aalder Mandens og Samtlig Laugets Ofver Værelse

Testerer         AalderM: Christen Sørrensen

I 1769 bliver han mester i Lauget

Anno 1769 den 14de Martij indfandt ieg mig undertegnede udi Oldermanden for det Vel-Loulige Handskemager Laug her i Byen, Kield Pedersens Huus [side 73b] Hvor for aaben Lade, og i samtlige Mesteres overværelse Frem stoed Velagte Peder Kielsen, Hanskemager Svend, som begiærede at blive indskreven som Mæster i dette Laug, siden hand icke alleene haver giort sit Mester Stycke, hvormed samtlige Mestere var fornøjede, men end og paa Raadstuen vundet sit Borgerskab efter det ham meddeelte Borger Brev; Thi bliver hand hermed med Mester i det vel Loulige Handskemager Laug i Randers herved indskreven; Saa at, naar hand holder sig Hands Kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger, samt dend aflagte troeskabs Eed allerunderdanigst efterrettelig, hand da og med sine Laugs Brødre nyder lige Rettighed med alle Deres Boneficiis; Siden hand til Lauget og dets Liig Færd har betalt hvis burde, der for hand nu i samme er indtagen. Hvorforre i Medhold af dend Kongel: Allernaadigste Forordning, hand 2de paa een Dag andtagne Borgere, og ligeledes indskreven Mester i Lauget bliver og maae andsees [side 74a] Som de der med hinanden maae bære lige Byrde i at tilsige Lauget.

Datum Handskemager Laugs Huus udi Randers ut Supra

Paa Hr Bye og Raadstue Skriver de Lillienschiolds vegne som Fuldmægtig Thomsen

 


 

Handskemagerne Laurs Jespersen og Christen Mortensen
- begge gift med Anne Sørensdatter

Handskemager Laurs Jespersen blev gift med Anna Sørensdatter

Forældrenes slægt kendes pt. ikke, ej heller ved vi hvor de blev gift.

Sønnen Jesper Laursen blev født i 1724, og døbt den 27/9 samme år i Sankt Mortens kirke.
Han går også i faderens fodspor som handskemager,

Datteren Mette Marie Laursdatter blev født i 1726, og døbt den 24/5 1726, hun blev gift 1st gang med Handskemager Søren Pedersen Henning og 2den gang med Handskemager Hans Nielsen.

Faderen Laurs Jespersen dør i 1725, og begraves den 7/12 1725 fra Sankt Mortens Kirke.

Hans Hustru Anna Sørensdatter bliver gift igen den 21/10 1728 med Handskemager Christen Mortensen. De fik 6 børn sammen.

Lauritz (1729-), Christian Bertelsen (1730-), Mette (1731-), Morten (1733-1785) – handskemager, Laurs (1737-) - handskemager, Søren (1740-)

Christen Mortensen blev optaget som mester i Handskemagerlauget den 25/6 1728, og han fik Borgerskab samme dag. Vi ved intet om hvor han er født.

Anno 1728, dend 25de Junij var det Kongl: allernaadigste bevilgede Hanskemager Laug i Randers, forsamlede udj Oldermandens Sr Jørgen Madsens Huus, og da for aaben Lade og samlet Laug fremstod Ærlig og Velagte unge Karl Christen Mortensen, som forlangede i dette Laug som Mester at vorde Andtagen; Da Efter at hand bemte Christen Mortensen til forne haver aflagt sin Borgerlige Troeskabs Æd, og for een velviis Magistrat foreviist sit giorde Mester stycke, der af Dennem og dette samtlige Laug er bleven dygtig Kiendt og Approberet. Saa bliver hand her ved af Mig paa Embeds Vegne for een lovlig Mester udj Handskemager Lauget antagen og indskreven, Imod at hans efter sin allerunderdanigste Plict og aflagde troeskabs Æd, holder sig hands Mayts allernaadigste Lov og Forordninger efterrætlig og ellers vedlige holder og efterkommer Lauget og Laugets rættigheder, Randers ut supra. - Paa Min Velædle Hr Principals

Vegne og udj hands lovlig Absence        J Lim Kilde

1728
Junij 25d tog Christen Mortensen Handskemagersvend sit Borgerskab, a præsentiert sit giort mesterstyke, for at ernære sig af Handskemager Handverk, hvorpaa hand aflagde sin Borgerlig Troeskabs Eed

Christen Mortensen dør i 1750, og begraves 2/4 1750 fra Sankt Mortens kirke.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1743-1763 B 50-342

763 Christen Mortensen, handskemager i Randers. 28.5.1750, fol.372B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Peder Kærgaard. B:
1) Morten Christensen 17
2) Laurids Christensen 12.
FM: Jens Jacobsen, handskemager.
Enkens første ægteskab med Laurids Jespersen, skifte slut 12.8.1728. Arv til B:
1) Jesper Lauridsen
2) Mette Marie Lauridsdatter.


 

Handskemager Jesper Laursen
- Handskemager Laurs Jespersen og Anna Sørensdatters søn.

Jesper Laursen bliver sat i lære som handskemager hos sin stedfader Christen Mortensen den 21/9 1740.

Kiendes Jeg Mig underschrefne Jesper Lauridsen Barnføed her udj Randers

At jeg udj den Hellig Heds trefoldighes Nafn hafve gifvet mig udj tieniste og Lære, hos Min  Kære Fader vel agte Christen Mortensen Borger og Hanske Mager her sanne stæds, for at Lære det Loflige og Ærlige Peltzner og HandskeM Handverch hos hannem udj 4re Aar og angaae min Lære aar 1740 dend 21de Septembr og Endis Naar Gud vil Mandskifvidis vorde 1744 samme Datto i Bemeldte Lære Aar Lofver ieg Jesper Lauridsen at Være Min Kiære Fader og Moder, samt Svenne troe Hørrig og Lydig, i bemeldte Lære Alt dette er passerit i Mine Forlofveris ofver Værelse som er Jens Nielsen Yde og Jens Jachobsen begge Borgere og HandskeM her samme Steds Eend Lofver Min Kiære Fader at Barche mig 6 skind udj Hver Bereedning som Jeg Self skal Kiøbe derimod Lofver Min Kiære For Lofver at holde min Kiære Fader Paa mine Vegne skadesløs - For Mig i alle Maade.

Dees til Be Kræftelse under samtlig Voris Hænder
Randers d 21de Septr               Christen Mortensen                 Jesper Lauridsen
Oldermanden .......       Som Forlofver, J: Nielsøn       Jens Jacobsøn

Han bliver svend den 24/9 1744.

Ao 1744 d 24 September Var Her En Dreng Nafn Paa vores Lavs Huus Jesper LavRidzsøn Som Var Endskrefven hos Sin Kierre Fader Chresten Morttens for End Lære Tienner og blef Hans Arbeide frem vist og fri Kient udj 4re Mesteres Ner Værelse Efter For Ordningen Testerer Older Manden Chresten Mortt

Randers d 24 September 1744

Og udnævnt til mester den 9/6 1751, og får sit Borgerskab samme dag.

Anno 1751 dend 9 Junj vare forsamlede samtlig Laugs Mestere udj Oldermanden Sr Niels Pedersens Huus, Hvor da for aaben Lade Fremstoed Velagte Jesper Laursen Handskemager Svend som begiærede at blive i Lauget som Mester Antagen, siden hand til samtlige Laugs Mesternes Fornøyelse Allereede har Giort sit Lovlige Mester Støcke, og i Dag vundet sit Borgerskab, Som Lauget nu her imod ikke noget havde at Indvende, Men tilstoede At Hand ikke forbemte sit Mester Støcke Forsvarligen havde giordt upaaklagelig i alle Maader, Men end og til Lauget viist sig reede bon for ald Rætt og Rættighed som sædvanligt, at fornøie og betale Hvis skeed burde. Saa er ieg paa Embeds Vegne, i Følge Forestaaende Omstændigheder, tilkaldt og begiært Hannem bemte Jesper Laursen, som Mester i Lauget at Indskrive; Hvilket da nu saaledes her ved skeer, med til hold at Hand i Alle Maader holder sig efterrættelig Hans Kongl: Mayts Allernaadigste Lov og Forordninger som tilbørligt, saa og holder og efterkommer Laugets og deres Liigfærds Rættighed saa fuldkommen som en af de andre hands Laugs Brødre. Og saaledes, naar sligt skeer, nyder Hand icke alleene [side 68a] samme Rættighed som een Anden i Lauget indskreven Mester, Men end og fra denne Tid som en Virkelig Mester i dette her værende Lovlige Handskemager Laug bliver anseet. Samt at bemte Jesper Laursen som en føed Mester Søn her udj Byen har Nydet Lige samem Rætt og Rættig hed som Forestaaende Søren Pedersen Henning, som bestaaer derudj: At Alle Mester Sønner som her efter bliver Indskreven som Mester, er frie for At Sye Deres Mester Støcke. Randers ut Supra.

Paa Hr. Bye- og Raadstueskriver Knudsens Vegne, Som Fuldmægtig                    
Jens Karmarch

Rasmus Sørensen Møller og Bodil Christensdatters datter, Bergita Cathrina (1730-1780) bliver gift med Handskemager Jesper Laursen den 15/7 1751. Forlover er hendes stedfar Kjeld Pedersen.

Bergita Cathrina kaldes Birthe Cathrine/Birgitte Cathrine i kirkebogen.

År 1751
Vi underskrevne caverer for Jesper Larsen og Birthe Cathrine Rasmusdatter, som agter at begive sig i Ægteskab tilsammen, at de begge ere fri for andet Ægteskab og ej ere hver andre beslegtede, hvilket vi med egne Hænder bekrefter. Randers d 10de Junii 1751.
Trolov: d. 12te *) Junii 1751. Cop: d 15de Julii 1751.
Sørren Pedersen - Kield Pedersen

Jesper og Bergita Cathrina får 17 børn i deres ægteskab.

Anne Marie (1751-1761), Bodil (1752-1783), Geesche (1754-), Anne (1755-1756), Laurs (1756-1757), Lauritz (1758-1759), Rasmus (1759-) – sejler på havet, Anne Marie (1761-1833), Karen Marie (1762-), Lauritz (1763-1804) - Forvalter ved grevskabet Scheel, Christen (1765-1815) – handskemager, Birgitte Cathrine (1766-), Søren (1767-) – glarmesterlærling hos min ane Bjørn Hans Jensen Elle, Kjeld (1769), Kjeld (1770-1771), Jesper (1774-1818) – handskemager.

Den 29/7 1755 udnævnes Jesper Laursen til Oldermand for lavet.

Ao 1755 den 29de: Julii har ieg paa egne og Colleg: vegne indfunden mig paa Handskemagernes Laugs Huus for sammestæds i den ved Døden afgangne Oldermands Søren Pedersens Stæd at udvælge en nye Oldermand, hvor da af samtlig tilstædeværende Laugs Mestere, blev til Oldermand foreslaget Mesteren Jesper Lauridtzen, med Condition at hand skulle fra Dato antage sig Oldermandskabet, og samme forestaae Eet Aar udi den afdøde hans Svogers Stæd i samme Tid godtgiøre Enken hvad Indkomst ..dfold, Dernest at siden forestaae Oldermandskabet for sig selv i 2de Aar, som bliver til Julii Maaned 1758: - Og da dette saaledes var den billigste Maade at see Oldermand Tienesten forsyvnet, siden de gamle Mestere der ellers skulle have været udnævnt, sig der fra undsloge; saa blev bemeldte Jesper Lauridtsen til Oldermand i den Tid oven proponeret er, udnævnet da hans Lauget haver forsvarlige, at forestaae og Laden samt Rigtighed at modtage . Den anden Nøgel til Laden beholde Mester Jens Jacobsen som Hos Sidder fremdeeles benævnte 3de Aar.               Randers ut supra            M. Bredal

Bergita Cathrina dør i 1780, og begraves den 4/2 1780, fra Sankt Mortens Kirke, hun blev 50 år.

 


 

Handskemager Morten Christensen
- søn af Handskemager Christen Mortensen og Anna Sørensdatter

Morten Christensen blev født i 1733, og døbt den 28/1 i Sankt Mortens Kirke.

Han bliver den 25/6 1746 indskret som læredreng i Drenge- og Svende protokollen

Kiendes Jeg Mig Undrskrefne Mortten Christensen Barn føed her udj Randers at Jeg udj Den Hellig Trefoldigheds Nafn hafver ieg givet mig udj Tieneste og Lære Hos Min Kiære Fader Velagte Christen Mortensen Borger og Handskemager her samme Stæds For, at Lære det Loflig og Ærlig Peltzner og HandskeM Handverch hos hannem udj Sex og et half Aar og Andgaar min Lære Aar 1746 d 25 Junius og Endes Naar Gud vil Mand Slrifvendes Vorder 1753. d 1ste November og udj Samme Min Lære Aar Lofver Jeg Maarten Christensen, at være Min Kiære Fader og Moder Samt Svenne tro hørrig og lydig i alle Maader Dette er Passeret i mine Forloveres Overværelse, som er Rasmus Jensen og Jens Jacobsen begge Norger og HandskeM Her Samme Steds Og Lovfer Min Kjære Fader at barche Mig Sex Skind udj hver Beredning Som ieg selfv skal Kiøbe og J legge der i mod Lofver Mine Kiære forlovere at holde min Kiære Fader Paa mine Vegne uden skade og Skadesløs i alle maader des Til Bekræftelse under Vore Hænder, Randers d 25 Junius 1746

Rasmus Jensen     Oldermand Christen Mortensen     Jens Jacobsen      Maarten Christensen

Den 2/10 1752 er han udlært og bliver optaget som Mester.

Anno 1752 dend 2den Octobr var her Eend Dreng Paa Voris Laugs Huus ved Nafn Morten Chrestensen som var indskrefven for end Lærre tienner hos sin Kiere Fader Christen Mortensen og udlærdt Hos sin Svoger Sørren Pedersen, Hvor fore hand der for blef Fri Kiendt for end Svænd udj Aaldermandens og 4re Mæsters Nærværelse Testerer           Aaldermanden Niels Tørslef

De to poster herunder er jeg i tvilv om, for det undre mig at han først bliver mester i 1770!

Den 18/6 1770 bliver han mester i handskemagerlavet.

Ao 1770ve d: 18de Juni indfandt ieg mig undertegnede udi Oldermanden for det velloulige Handskemager Laug her i Byen Kield Christensens Pædersen Huus, hvor for Aaben Lahde og i samtlige Mæsteres overværelse fremstoed Velagtbare Morten Christensen Handskemager Svend, som begierede at blive indskreven som Mester udi Dette Laug, siden hand ikke Alleene haver Giort sit Mester Stykke, hvormed Samtlige Mestere vare for nøjede, men end og paa Raadstuen vundet sit Borgerskab efter Dette ham meddelte Borgerskabs Brev thi bliver hand hermed som Mester i det velloulige Handskemager Laug hermed indskreven i Randers Saa at, naar Hand holder sig hds Kongelige Majts Lov og Forordninger, samt den af lagde troeskabs Eed aller under danigst efter rettelig, hand da og med sine Laugs Brødre nyder Lige Rættighed udi [side 76a] alle Deres Beneficier, Siden hand til Lauget og dets Ligfær har betalt, hvis burde, der for hd nu i samme er andtagen.
Datum Handskemager Laugs Huuset udi Randers ut Supra.           de Lillienschiold

Han havde allerede den 13/6 1770 taget sit Borgerskab.

1770 den 13de Junij Mødte paa Randers Raadstue Morten Christensen Hanskemager Svend, Barn fød her i Byen Som Begiærede at vinde sit Borgerskab, for sig her i Byen Som Hanskemager at nedsætte; Thi blev hand efter aflagde Borger Eed, til Borger og Hanskemager antagen, Og hvorpaa hand Borgerskabs Brev have at tage beskreven meddeelt. 

Morten Christensen døde i 1785, og begraves den 1/4 1785 fra Sankt Mortens Kirke.

 


 

Handskemager Christen og Jesper Jespersen
– Jesper Laursen og Bergita Cathrinas to sønner

Christen kom i lære hos sin far den 25/5 1781.

Udi den Hellige Trefoldigheds Navn Lader ieg underskrevne Jesper Laursen Borger og Handskemager her i Randers min Søn Christen Jespersen Endskrive til det lovlige Peltzner og HanskeMager Handværck i 4re Aar fra den 25de Maii 1781 og Continuerer til man skrivendes vorder d 25de Maii 1785 og skulle ieg imidlertid faae i sinde at lade ham udskrive til Svend, da staaer det til mig selv. -Til bekræftelse haver ieg Christen Jespersen ombedet og formaaet min Morbroder Peder Kieldsen og min Farbroder Morten Christensen begge Borgere og Handskemager her ibdm med mig som troe Forlover at underskrive. Randers d 25de Maij 1781

Oldermand Jesper Larsen Som Forlovere Peder Kieldsen Morten Christen Sen Christen Jespersen

Det ses her af underskrifterne at faderen Jesper Laursen er oldermand i lavet, og Peder Kjeldsen – en halvbror til moderen Bergita Catharina – er forlover, sammen med Morten Christensen som var en halvbror til Jesper Laursen.

Den 26/3 1785 bliver han indskrevet som svend.

Ano 1785 d 26 Martij vare Lauget forsamlet, og da fremstillede Sig tre Lære Drenger, begiærede at udskrifves Navfnl: Christen Jespersen Lærdt hos sin Fader Jesper Laursen Søren Hansen Lært hos sin Fader Hans Nielsen og Niels Andersen Lært hos sin Fader Anders Pouelsen. Deres Begierring kunde dem ey Negtes, da dj hafver op fyldt deres Lære Contragt, Mens blifver af Lauget løsgifvene og fri kiendt til at være Svenne. Paa Egen og Laugets Vegne                    Testerer OlderM: Anders Pouelsen

Hans Nielsen var gift med Jesper Laursens søster Mette Marie Laursdatter.

Den 8/1 1787 bliver de to fætre optaget som mestre i Lauget.

Ano 1787 d 8te Janv: vare Lauget forsamlet og da fremkom Casper Andersen - Sørren Hansen - og Christen Jespersen dj 3 begierte at giøre deris Mæster støcher som og af Lauget blef tilladte og skeede Samme Dattoe og Clarerit til Lauget, hvad dj Burde og der for ere andtagen udj Lauget Lige saa fuldt Mæster alle tre Som vj andere udj Lauget Testerer Older M: Anders Anders Pouelsen

hossidere Peder Kielsen Jesper Laursen Thommas Erickse

Jesper Laursens anden søn Jesper Jespersen kommer ligeledes i lære hos faderen.

Udi Den hellige Trefoldigheds Nafn Lader Jeg Jesper Lauritzen min Sønd Jesper Jespersen indskrifve for at lære det vellouflige HandskeM Profession - andgaaer hans Lære fra 1790 d 1ste Janv: og Endes 1794 samme dags Datto - finder ieg hannem beqvem føre staaer Det mig Self til at Lade hammen giøre til Svænd Naar ieg Løster - Venlig ombedes tvende Borger med os at underskrifve som forlofver Nafnlig Anders Pouelsen og Thommas Erichsen, Randers d 1ste Janv 1790 Jesper Lauritzen J: Jesper Sen Som Forlofver Anders Puovelsen Thomas Erichsen.

Jesper Jespersen bliver svend den 27/9 1793

Anno 1793 den 27de Septembr Var Lauget for Samlet i Oldermanden Thomas Erichsens Huus, og da fremstoed Een Vores Laugs Broder Navnlig Jesper Lauritzen som begierte Sin Søn Jesper Jespersen at udskrives til Svend som og skeete, Som herved tilstaaes af Oldermanden Thomas Erichsen

Jesper Laursen dør den 3/4 1795, og begraves den 8/4 fra Sankt Mortens kirke, han blev 72 år ifølge kirkebogen.

 


 

Handskemagerene Søren Pedersen Henning og Hans Nielsen
- begge gift med Jesper Laursens søster Mette Marie Jespersdatter

Søren Pedersen Henning var blevet svend den 30/6 1742 og blev mester den 11/3 1750, og samme dag fik han Borgerskab i Randers.

Ao 1742 d 30 Junij var her En Dreng paa voris Laugs Huus af Nafn Søren Pedersøn Som havedr Lært og ud Lært HanskeM Handverch hos Sin Kiære Stiffader Rasmus Jensøn, og blef hans arbejde fremvist i 4re Mæstris Nærværelse, hvor hand da blev Frikiendt, Randers ut Supr Testerer Rasmus Jensen

Anno 1750 den 11te Martz vare Forsamlede Samtlig Laugs-Mesterne udi Oldermanden Kield Pedersøns Huus; Hvorda for aaben Lade frem stoed Velagte Søren Pedersøn Henning Handskemager Svend, som begiærede at blive i Lauget som Mester Antagen, siden Hand til samtlig Laugs-Mesternes Fornøyelse allereede Har giort sit Lovlige Mester Støkke, og i Dag Vundet sit Borgerskab. Som Lauget nu her imod ikke noget havde at indvende, men tilstoede At Hand ikke for bemte sit Mester Støkke forsvarligen havde giort U-paaklagelig i alle Maader, men end og til Lauget viist sig reedebon for all Rætt og Rættighed som sædvanligt, at fornøie og betale Hvis skeed burde. Saa er ieg paa Embeds Vegne, i Følge Forestaaende Omstændigheder, tilkaldt og begieret Hannem bemelte Søren Pedersen Henning, som Mester i Lauget at indskrive. Hvilket da nu saaledes herved skeete, med tilhold at Hand i alle Maader holder sig efterrætlig Hands Kongel: Majts allernaadigste Lov og Forordninger som tilbørligt saa og holder og Efter kommer Laugets og deres Liigfærds Rættighed saa fuldkommen som een af de andre hands Laugsbrødre. Og saaledes, naar [side 66b] sligt skeer, nyder Hand ikke alleene samme Rættighed som een Anden i Lauget indskreven Mester, men endog fra denne Tid som en Virkelig Mester i dette her værende lovlige Handskemager Laug - bliver anseet. Randers ut Supra.

Paa Hr. Bye- og Raadstueskriver Knudsøns Vegne, Som Fuldmægtig                    J Hadslund

Anno 1750, dend 11te Martii møtte paa Raadstuen Søren Pedersen Henning Handskemager Svend og begiærte at vinde Sit Borgerskab for...?. at ernære Sig af Handskemager Professionen hvor paa hans aflagde Sig Æd og blef tilholt at tage sit Borgerskabs Brev beskreven

Mette Marie Laursdatter blev gift med Handskemager Søren Pedersen Henning i 1750.

Randers, Sankt Morten Sogn i Støvring Herred, Randers Amt: KB 1732-1752 opslag 41

År 1750

Vi Underskervne cavere for Søren Pedersen Handskemager og P: Mette Marie Lauridsdatter, som agter at begive sig i Ægteskab tilsammen, at de begge ere fri for andet Ægteskab og ey ere hver anden beslægtede, ?                                 ?. Randers
D. 17de aprilij 1750                Trolo: D 22de April 1750                           Cop: D 11te ? 1750

Jens Jacobsen  Niels Pedersen

Der er ikke fundet børn af dette ægteskab.

Søren Pedersen Henning dør i 1755, og begraves den 24/2 1755 fra Sankt Mortens Kirke.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1743-1763 B 50-342 fol.533B
825 Søren Pedersen, handskemager i Randers. 19.2.1755, fol.533B.
E: Mette Marie Lauridsdatter. A:
1) halvsøster Anne Marie Rasmusdatter g.m. Jacob Jacobsen, hattemager

Mette Marie Laursdatter bliver allerede gift igen den 2/10 1755 med Handskemageren Hans Nielsen.

År 1755

Vi Underskrefne cavere for Unge karl Hans Nielsen
Handskemager-Svend og Mette Marie Lauritsdatter
Afgangne Søren Pedersen Handskemagers Enke at de uden
nogen hindre kand tilsammen troloves og vies.
Randers d. 26. August 1755    Kield Peder sen Jesper Lauritzen
Trolovet 29. August i Enkens huus
Copuleret 2. Octobr.

Hans Nielsen og Mette Marie Laursdatter fik tre børn sammen.
Anne Cathrine (1756-), Mette Cathrine (1760-), Søren (1764-) – handskemager.

Hans Nielsen kom i lære hos Peder Terchelsen den 14/12 1733

Udj den Hellig Trefoldigheds Navn, Hafver ieg under skrefne Hans Nielsen Barn Fød i Randers med Min Kiære Forældres Villie og Samtyche Givit mig udj Tieniste og Lære, Hos Erlig og Velagte Mand Peder Terchelsen Borger og Handske Mager, her i Randers, at lære hos hannem det ærlige og loflig Pelsner og Handske Mager Haandverch udj 5 Aar, og Andgaar min Lære 1733 d 14 Decembr. og Endes Naar Gud vil Mand skrifver 1738. Samme Datto. og dis jmedler tid lofver Jeg Peder Terchelsen at Lære fornefte Dreng Som ieg Vil høre og for Svare Bode for Gud og Mennisken, og som hand Selv Vil Gifve Agt paa, og lofver Jeg at Gifve hannem For Svarlig Øll og Mad, og at Betalle for hannem Jndskrifver Penge, og udskrifver Penge og hans Skater, 2 Par Treskouv, og en Skiort hvirt Ord udj foromRørte Aard, der imod Bepligter ieg Mig Hans Nielsen at Være Min Mæster og Mesterjnde hørig og lydig, Saa Vel som Svene, som det en ærlig Dreng Vel Eigner og anstaar, og skal have 4re Skien i hver Beredning Som ieg skal Kiøbe og i lege, og som det Gud forbyde, at ieg skulde undVige Eller bort Rømme af min Lære forend Min Lære Aard er til Ende da forpligter ieg mig aldrig at tiene Nogen Mand efter denne dag paa dette eller noget Ander Hand Verch, og des for uden at lide efter hans Kongl: Majst for ordning om Lavgene af Aard 1682 d 2 Artich og hafver ieg om bedet Min Kiære Fader Niels Sørensen og Rasmus Jensen Med mig For Lofver at under skrifve des til Bekresttelse under Min Egen Haand Randers Dend 14de December 1733 Hans Nielsen Niels Sørrensen Older manden Peder Terchelsen Rasmus Jensen Handskemager

Han bliver Svend den 20/12 1738

Ao 1738 d 20 December Var her En Dreng Paa Voris lavs Huus af Nafn Hans Nielsøn som hafver Lært og ud Lært Hos Vores Kiere Laugs Broder Peder Tærchelsøn og blef Hans Arbeide frei Kielt udj 4re Mæstres Nerverelse
Randers ut Supra                Testerer Older Manden Povel Nielsen Priim

Den 20/8 1755 får han borgerskab

Anno 1755 d. 20de Augusti, møtte paa Raadstuen Hans Nielsen, og vandt sit Borgerskab, at ernære sig af at være handskemager her i Byen, hvorpaa hand aflagde sin Æd,  og tilholt, at tage sit Borgerskabs Brev beskreven

Og han bliver Mester den 26/8 1755

Anno 1755: den 26de Aug: - Ind fandt Jeg mig undertegnede udi Oldermanden for det Vælloflige Handskemager Laug i Byen Lesper Laursens Huus. Hvor for Aaben Lade og i Samtlig Mesternes Overværelse fremstoed Velagte vnge Karl Hans Nielsen Handskemager Svend, som begiærede At blive indskreven som Mester i dette Laug, siden hand icke alleene haver giort sit Mester Stycke, hvormed Samtl. Mesterne var fornøjet, men endog paa Raadstuen Vunden sit Borger-Brev; Thi bliver hand hermed som Mester i det Velloflige Handskemager Laug i Randers, hermed indskreven; Saa At naar Hand holder sig Hands Kong Majts Allernaadigste Lou og Forordninger, samt dend Aflagde Borgerlig Troeskabs Eed, allerunderdanigst Efterretlig - Hand da med sine Laugs Brødre nyder lige Rettighed i Alle Deres Beneficio, Siden hand til Lauget og detz Ligferd har Betalt hvis hand burde. Datum Handskemager Laugshuus udj Randers utsupra.

Paa Hr. Bye- og Raadstueskr: Knudsens Vegne som Fuldmægtig     Rasmus Hadslund

Hans Nielsens søn Søren Hansen komme i lære den 25/5 1781.

Udi den Hellige Trefoldigheds Navn lader ieg underskrevne Hans Nielsen Borger og Handskemager her i Randers min Søn Søren Hansen indskrive til det lovlige Peløtner og Handskemager Handværck i 4re Aar fra den 25de Maii 1781 og Continuerer til man skrivendes vorder d 25de Maii 1785, skulle ieg imidlertid faae i sinde at lade ham udskrive til svend, da staaer det til mig selv.
Til Bekræftelse haver ieg Søren Hansen ombedet og formaaet mine 2de Morbrødre Jesper Laurizen og Morten Christensen begge Borgere og Handskemager her ibdm med mig som troe Forlovere at underskrive. Randers d: 25de Maij 1781

Hans Nielsen Søren Hansen Som Forlovere - OlderMand Jesper Larsen Maarten Christensøn

Hans Nielsen dør i 1782 og ser derfor ikke sønnen Søren blive mester.
Hans Nielsen begraves den 17/4 1782 fra Sankt Mortens Kirke.

Søren Nielsen bliver sammen med Jesper Laursens søn Christen Jespersen Svend den 26/3 1785.

Ano 1785 d 26 Martij vare Lauget forsamlet, og da fremstillede Sig tre Lære Drenger, begiærede at udskrifves Navfnl: Christen Jespersen Lærdt hos sin Fader Jesper Laursen Søren Hansen Lært hos sin Fader Hans Nielsen og Niels Andersen Lært hos sin Fader Anders Pouelsen. Deres Begierring kunde dem ey Negtes, da dj hafver op fyldt deres Lære Contragt, Mens blifver af Lauget løsgifvene og fri kiendt til at være Svenne. Paa Egen og Laugets Vegne            Testerer OlderM: Anders Pouelsen

8/1 1787 bliver de begge optaget i Lauget som Mestre.

Ano 1787 d 8te Janv: vare Lauget forsamlet og da fremkom Casper Andersen - Sørren Hansen - og Christen Jespersen dj 3 begierte at giøre deris Mæster støcher som og af Lauget blef tilladte og skeede Samme Dattoe og Clarerit til Lauget, hvad dj Burde og der for ere andtagen udj Lauget Lige saa fuldt Mæster alle tre Som vj andere udj Lauget Testerer Older M: Anders

Anders Pouelsen hossidere Peder Kielsen Jesper Laursen Thommas Erickse

 

Andre Handskemagere med tilknytning til familien.

Søren Rasmussen Møller (Senior)s hustru Gedske Jensdatter, havde som nævnt tre søskende.

Niels Jensen Lollik, Margrethe Jensdatter Lollik og Karen Jensdatter Lollik.

Af disse tre var Niels Handskemager, og søsteren Margrethe bliver gift med en Handskemager Otte Lauridsen. Karen blev gift med en Feldbereder Søren Samuelsen.

 


 

 

Handskemagerne Niels Jensen Lollik og Peder Terchelsen
- begge gift med Maren Nielsdatter.

Niels Jensen Lolliks fødselsår kendes ikke, for dåben er ikke fundet i KB.

Men vi ved at han er født i Randers, og at han den 28-09-1699 bliver indskrevet i Drenge- og Svendeprotokollen.

Som dreng og svend.

Kiendis Jeg mig Niels Jensen Lolich Barenfød J Randers och skall Lære Hoes Frandtz Nielsen udj 5 Aar fra Datto 99 d 28 Desember og till mand skrifuer 1704. Vdgangen for Dreng og frj Kiendt for Svend

Han bliver mester i Handskemagerlauget den 24/5 1710

Anno 1710 dend 24 May vaar det Loflige Handskemager og Pelzner Lag her i Randers forsamblet udi Oldermanden Sørren Rasmusen Møllers Huus Hvor Da for Aaben Lade fremkom Niels Jensen Lolick Hand­ske­mager Svend Som er Barn føed og har lærdt her ibidm Som Vaar begierendis at maatte vorde indtaget og Indskrefvit for Mester udi bemelte Laug og Som hand derpaa haver Vundet sit Borgerskab og ellers Rettet Sig efter Hans Kongl: Maits Allernaadigste Lauget meddeelte Laugs Articuler og Forordninger Som det Sig bør med Mester Stycke Svenne Aar og Andet Saa Lauget des Aarsag iche hafve nogen Prætension paa Hannem Hafver Jeg paa mit Embeds Vegne efter Forordningen i Dag for aaben lade i Lauget forsamlet indskrefven bemelte Niels Jensen Lolick i Handskemager og Peltzner Lauget her i Randers for Mester at være. Til Bekræftelse under min Egen Haand Randers ut Supra           Andreas Knudsen Raadstueskrver

I april samme år får han sit Borgeskab.

Mandagen d 28 Aprilj 1710.

Jens Karmark Borgemester, Thomas KarMk og Johan Butz Raadmænd, Samt Andreas Knudsen Raadstueskrifver vaare i Randers RaadHuus forsamblede, Og Da for Retten fremkom Niels Jensen Lollich Handskemager Svend barnføed og Lært her i Randers Som vandt Sit Borgerskab paa at ærnære Sig af Sit Handverk her i Byen

Samme år bliver Niels Jensen Lollik gift med Maren Nielsdatter, herunder trolovelsen.

År 1710
Dend 17 Octobris Troloffvet Niels Jenssøn Handskemager til Karen Madsdaatters stuepiige Maren Nielsdaatter. Forlofer er hans svoger Søfren Rasmussøn Møller. Trolovelsen stoed i Karen Madsd Huus Klocken half ? gav ….. 3 Rd
Søfren Rasmussen Møller

Det er her vi får bekræftet at Niels Jensen Lollik og Gedske Jensdatter Lollik er søskende, hendes mand Søren Rasmussen Møller er nemlig forlover ved trolovelsen.

Niels Jensen Lollik og Maren Nielsdatter får tre børn.

Elle (1711-), Anne Margrethe (1712-), Niels (1715-)

Ægteskabet bliver kort for i 1716 dør Niels, begravelsen er ikke fundet da KB manglede sider, men vi kender hans skifte.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1698-1731 B 50-340 fol.181B

335 Niels Jensen Lollik, handskemager i Randers. 21.9.1716, fol.181B.
E: Maren Nielsdatter. LV: Jens Jacobsen, skrædder. B:
1) Elle Nielsdatter Lollik 6
2) Niels Nielsen Lollik 1½.
FM: fasters mand Otto Lauridsen, handskemager i Randers.

Niels Jensen Lolliks Enke Maren Nielsdatter står nu tilbage med to små børn, og den 13/10 1716 trolover hun sig med Handskemager Peder Terchelsen. Selve vielsen er ikke fundet.

År 1716
d 13 octobris bleff Peder Tærchelsen trolovet med Maren sl Niils Lollochis.

Maren Nielsdatter og Peder Terchelsen får tre børn.

Niels (1717-) – handskemager, Terkel (1731-1722), Terchel (1725-).

Peder Terchelsen bliver mester i Handskemagerlauget den 14/9 1716, hvor han er født og har lært håndværket er uvist.

Anno 1716 Dend 14de Septembr Vaar Det Loulige Handskemager Laug forsamlet udi Oldermandens Peder Jacobsens Huus, Hvor da Peder Terchildsen Handskemager Svend for Lauget og aaben Lade frem kom med Begierring at Hand For Mester udi Vel Benelte Laug maatte vorde jndskrevet, Og saa som Hans i Allemaader hafde Rettet sig efter Hans Kongl: Maits Allernaadigste Lov, Laugs Articulerne og Forordninger, Saa samtlig Lauget vaar Fornøiet og inttet paa Hannem Klagede, Hvor fore Jeg hermed jndskriver bemte Peder Terchildsen for Mester efter mit Embeds Pligt, Randers Handschemagers Laugs Huus Ut Supra Udi Bye og Raadstueskrifverens Absentz

Testeris af Hans Tienner Povel Jans. Brorup

Den 27/2 1733 sidder Peder Terchelsen på oldermandsposten i Handskemagerlauget.

Maren dør i 1754, og begraves den 18/2 fra Sankt Mortens kirke.

I 1756 knapt to år efter, dør Peder Terchelsen, han begraves den 25/6 fra Sankt Mortens kirke.

 


 

 

Handskemager Niels Pedersen
- Søn af Handskemager Peder Terchelsen og Maren Nielsdatter

Han bliver Svend den 13. april 1737 efter at have stået i lære hos sin fader Peder Terchelsen.

Ao 1737 d 13 Aprilj var her en Dreng, paa Voris Laugs Huus af Nafn Niels Pedersen som hafver lært hos sin Fader Peder Terchelsen, og blef hans Arbeyde fremvist udj 4re Mesteres Nerverelse og blef frikiendt
Randers ut Supra                Testerer Older Manden Niels Jens

Han bliver gift med Maren Nielsdatter Lindgaard den 20/8 1739

År 1739

Saasom Niels Pedersen Handskemager agter at begive sig i Ægteskab med en pige navnl: Maren Nielsdatter Lindgaard, altsaa cavere vi underskrefne for dennem begge, A de ere fri for andre Ægteskab, og ? ? ..? vi med vore hender ....? Randers d. 5te Maij 1739
Troloved: d. 12te Maij 1739 Cop: d 20de Aug: 1739

Og den 19/5 1740 bliver han mester i Handskemagerlauget.

Anno 1740 dend 19de May var det Lovlig Handskemager Laug forsamblet udj Oldermanden Poul Nielsen Prims Huus. Hvor da for Aaben Lade og samtlig Laug fremstoed Ærlig og Velagte unge Karl Niels Pedersen som forlangede for Mæster i dette Laug at vorde indteignet Da samme bemte Niels Pedersen tilforn haver aflagt sin Borgerlig Troeskabs Eed som og for den Velædle og Velviise Magistrat foreviist sit Mester styche der af dennem og samtlig Lauget er vorden Dygtig kiendt og Approberet; Og endskiøndt fornte Niels Pedersen icke har siddet sine fulde Svends Aar, er hand dog saa vel af Oberbiesidder som ellers af samtlig Laugsmesterne saaledes til Mester antaget, hvilket dog hereftericke skal skee, foruden Laugets TillaDelse; Thj blev hand af mig paa mit Embeds Veigne, for Lovlig Mester udj Handskemager Lauget antaget og indskreven, imoed at hand efter sin allerunderdanigst aflagde [side 58a] Troeskabs Eed holder Hands Kongl Mayts Allernaadigste Lov og Forordninger sig efterretlig og ellers vedligeholder og efterkommer Lauget og Laugets Rettighed, hvilket alt af ham er blevet efterkommed og Liig Færden rigtig udbetalt. - Udj Hr: Byeskriver Knudsens Lovlig Absence Som Fuldmægtig          J Wiinholt

 


 

 

Handskemager Peder Nielsen
- Søn af Niels Pedersen og Maren Nielsdatter Lindgaards.

Den 24/6 1752 bliver han indskrevet som læredreng hos faderen.

F... A...... ..... Fader d 25de Juni 1760 efter ind skrefven
Udj den Hellige træfoldiges Nafn lader ieg Niels Pedersen Borger og Handske Mager her i Randers, min Søn Peder Nielsen Jndskrifve paa det loflige Pelzner og Handske Mager Handværch og andgaar hans lærred end 24de Junj 1752, og Endis noer Gud vil Mand skrifvendis Vorder 1760 samme Dags Dato, og der som Gud vil ieg kand see at hand kand være for svarlige føør end som oven Melt er, da vil ieg lade ham udskrifve for sven noer som ieg løster, dette til stad fæstelse hafver ieg om bedet Peder Nielsen Beste Fader Peder Terchelsen Borger og Handske Mager og Niels Nielsen Lindgaard til vitter lig hed at under skrifve            Randers dend 24de Junj 1752

Older Mand Niels Pedersen     Peder Nielsen     Peder Terchelsen      Niels Lindgaard

Og den 13/3 1761 er han udlært som svend

Anno 1761 dend 13ten Martj var Her Eend Dreng Paa Voris Laugs Huus ved Nafn Peder Nielsen som var Indskrefven for Eend Lære tienner, hos sin Kiære Fader Niels Pedersen og ud Lærdt hos samme velagte ofven Meldte Mæster, hvor forre hand der for blef frie Kiendt for end Svænd udj Aalder Mandens og Samtl: Laugets Ofverværelse Testerer AalderM: Christen Sørrensen

 


 

 

Handskemagerne Niels Christensen Tørslev og Niels Jensen
- begge gift med Elle Nielsdatter Lollik,
- datter af Handskemager Niels J. Lollik og Maren Nielsdatter

Elle Nielsdatter Lollik blev født i 1711, og døbt den 22/7 samme år i Sankt Mortens kirke.

Den 26/5 1738 troloves hun med Niels Christensen, og måneden efter bliver de gift, hendes stedfader Peder Terchelsen er forlover.

År 1738
for Niels Christensen Handskemager som og en pige Ellen Nielsdatter cavere vi underskrevne at de begge ere fri for anden Ægteskab, og ey vare hver anden beslegtet, ...? vi med egne hender ....? Randers d 19de Maij: 1738. trolov: d 26de Maij: 1738 Cop: d. ? Junii 1738

Peder Terkelsen    Rasmus Møller Handskemager

Niels Christensen (Tørslev) blev indskrevet som Svend den 22/11 1730 efter at have været læredreng hos Mads Nielsen.

Anno 1730 d 22 Nouembr var her Een Dreng ... Nafn Niels Christensen som hafr lært hoes Madz Nielsen ..... Hans Arbeyd fremviist i 4re Mesters Neruerelse og .... bekiendt Efter Forordningen.

Testerer Oldermand Jacob Jensen

Han bliver Mester den 6/6 1738 og altså gift samme år.

Anno 1738, dend 6te Juny var, det loulige Handskemager Laug forsamlede udj Oldermanden Niels Jensen Huus, Og da for Aaben Lade og Samlet Laug, fremstoed Ærlig og Velagte unge Karl Niels Christensen Tørslef som forlangede for Mæster i dette Laug at Vorde antagen, Da som Bemelte Niels Christensen Tørslef tilforn have aflagt sin Borgerlig Toeskabs Eed, som for dend Velædle og Velviise Magistrat foreviiste sit Giorte Mæster-Stykke, der af Dennem og det Samlig Laug er vorden Dygtig kiendt og Approberet, Saa bliver hand af mig herved paa Embeds Vegne for Lovlig Mæster udj Handskemager Lauget an antaget og Ind skreven, Imod at hand efter sin Allerunderdanigst [side 52b] aflagde Toe skabs Eed, holder sig hans Kongelig Mayestets Allernaadigste Lov og Forordninger efterretlig, Og ellers vedlige holder og efterkommer Lauget og Laugs Rættigheder, Hvilket alt af Hannem er bleven efterkommet. Og Liigferden Reent ud Rigtig Betalt.
Udj Min Principal Hr Bye og Raadstueskriver Knudsens Loulig Absence Som Fuldmegtig  J Stiernholm

Niels C. T. og Elle N. L. får 6 børn

Karen (1739-), Margreta (1741-), Christen (1742-) - handskemager, Karen Maria (1745-), Niels Christian (1746-), Niels Christian (1747-).

Af disse børn ved jeg at Christen bliver handskemager for han er indskrevet i Drenge- og Svendeprotokollen den 23/6 1754.

Udi Den Hellig Trefoldig Heds Nafn Lader Jeg Niels Christensen Torslef Borger og HandskeM her i Randers Min Søn Christen Nielsen Tørslef indskrifve Paa det loulige Peltzner og HandskM Handverch og andgaaer Hans Lære dend 23de Junij 1754 og endes naar Gud vil Mand skrifvendes vorder 1762 samme Dags Datto, og der som Gud vil at Jeg kand See at hand kand være forsvarlige føre End som oven meldte er, da vil jeg lade Hannem udskrifve sor Svænd Naar som Jeg løster, dette til stadfestelse Hafver Jeg om bedet Christen Nielsen Tørslev Min bæste Fader Peder Terchelsen Borger og HandskeM og Jesper Lauridtzen HandskeM til vitterlighed at underskrifve, Randers dend 23de Junij 1754.

Older Mand Niels Tørslef     Christen Nielsen Tørslef      Peder Terchelsen       Jesper Lauridtzen

Niels Christensen Tørslev dør i 1757, og begraves den 15/4 fra Sankt Mortens kirke.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1743-1763 B 50-342

863 Niels Tørslev, handskemager i Randers. 10.5.1757, fol.640.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Hans Carøe, købmand i Randers. B:
1) Margrethe Nielsdatter 16
2) Christen Nielsen 14
3) Karen Marie Nielsdatter 8.
FM: morbror Niels Pedersen, handskemager.

Elle Nielsdatter Lollik er nu Enke, med små børn og et værksted uden en mester, alligevel bliver hun førs gift i 1760 med Handskemager Niels Jensen.

År 1760

Vi Underskrevne var forlovrer for Enkemand Niels Jensen Handskemager og Afgl Niels Tørslefs Handskemagers Enke Elle Nielsdatter, at de uden hinder af noget, som Kongl Maijst.. Lov og Forordninger forbyde, kand tilsammen troloves og vies.                    
Randers D 29 Julij 1760 Rasmus Jensen Niels Pedersen
Troloves 31 Julij
Copulerede 2 Octobr

Der er ikke fundet børn af dette ægteskab endnu.

 


 

 

Handskemager Otte Lauridsen
- gift med Margrethe Jensdatter (Lollik)

Margrethe Jensdatter bliver trolovet med Handskemager Otte Lauridsen den 29/6 1704.

År 1704
D. 29 Junii troloffvet Otto Lauridssøn Lynnerup Haandskemagger Svend til Margeta Jens Daatter troloffvelsen stoed udi  Søffren Rasmuss. Haandskemagers Huus.

Han er i lære hos Mads Jensen Velløf fra den 28/9 1693 og 6 år frem.

Kiendes Jeg Mig Otte Lauridsen Baren fød vdj Lønerop i Rind Heret och skal Lere hos Erlig Mand Mads Jensen Veløf vdj 6 Aar fra Dato 1693 d 28 Septembr endes d 28 Septembr. Vd for Dreng En for Suend

Og i 1704, den 6/6 er han blevet Mester i Handskemagerlauget.

Anno 1704 Dend 6te Junij vaar Det Ærlige og Lofflige Handskemager Laug her i Randers efter Velvise Borgemester og Raads Tilladelse forsamblet udj Oldermanden, Niels Povelsen Handskemagers Huus, Hvor Da for Samtlig Lauget fremkom Otto Lauritzen Handskemager Svend, og begierede at maatte for Mester der udj vorde indskrefven, Saa som Hand hafde Vundet sit Borgerskab, giordt Sit Mester Stycke og ellers været Svend udj 4re Aar og derofver Efter Hans Lærebrefs Formelding, Hvorfore Saa velsom og At Hand hafver Svaret og fornøyet Lauget efter Hans Kongl: Majts Allernaadigste Forordning og Laugs Articuler Saa Lauget i saa Maader med Hannem vaar vel tilfredz, Bemeldte Otto Lauritzen hermed for Mester udj det Lofflige og Ærlige Handskemager Laug indskrifvis, Saa Hand nu der udj er Mester og nyder Laugs Rettighed, Hvilchet Testerer i Randers Datum ut Supra               Andreas Knudsen By og Raadstueskrver

Otte Lauridsen og Margrethe Jensdatter får kun to børn så vidt vides.

Maren (1705-1706), Laurids (ca.1707-1751) – Handskemager.

Otte Lauridsen dør i 1729, men begravelsen er ikke fundet i KB.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1698-1731 B 50-340
431 Otto Lauridsen, handskemager i Randers. 9.5.1729, fol.587B.
E: Margrethe Jensdatter. LV: Søren Samuelsen, feldbereder. B:
1) Laurids Ottesen 24.
FM: Hans Villumsen, handskemager.

Margrethe Jensdatter dør i 1745, og begraves den 1/6 1745 fra Sankt Mortens Kirke.

 


 

 

Handskemager Laurids Ottesen
- Søn af Otte Lauridsen og Margrethe Jensdatter (Lollik.

Laurids Ottesen blev født ca.1707, døben er ikke fundet.

Laurids går i lære hos sin fader den 2/6 1721, og i lærekontrakten kan vi se at hans mosters mand Feldbereder Søren Samuelsen – Karen Jensdatter (lolliks) mand - og Christen Sørensen Glad siger god for ham. Laurids fader Otte er på dette tidspunkt Oldermand i Lauget.

Vdi den Hellig trefoldig heds Nafn Hafve Jeg under skrefne Lavrids Ottsen Baarren Fød Her udi randers med min fri Ville samt min Kiere Maasters Mand Sørren Sammelsen og Christen Sørensen Glads Borger og Handskemager Her samme steds som For Lofver for mig deris med Vilie gifvet mig udi Lære Hos Min Fader Otte Handskemager Borger her udi Randers at Lære det erlig og loulig Handskemager Hand Verch hos hannem udi 5 Aar og And gaae Min Lære Aar 1721 Dend 2den Junius og endes Naar Gud Vil Mand skrifvendes Vorder 1726 Dend Dato d 2den Junius som er fem samfulde Aar og udi samme min Lære Aar skal ieg skiche og for Holde mig trollig og fligtig som en Lære Dreng Vel egner og andstaar samt at Være min Fader og Moder saa Vel som Svenne tro Hørrig og Lydig og iche nogen Nat eller Dag blifven ude af min Faders Huus uden Hans Villie mine Klæder skal min Fader for skaffe mig En ny Kledning samt aldt andet alt dette af mig udrygelig Holdes skal haver end bemelte Danne Mænd Navnlig Christen Sørrensen Glads Handskemager og Sørren Sammelsen Felbereder som hulde og trygge Forlofver for mig belofvet for mig at holde som belovet er Testtere Vi uners Voris Hænder. Randers Dend 2den Junius Anno 1721    

Laurids Ottsen      Otte Lauridsen  Older Manden Handskemager
Christen Sørensen Glas     Hans Vellumsen til viterlighed       Søren Samuelsen Felbeder

Laurids Ottesen bliver optaget som mester den 17/5 1730, samme dag tager han Borgerskab som Handskemager i Randers.

Anno 1730, dend 17de May var det lovlige Hanskemager Laug i Randers forsamlede udj Oldermanden Mads Nielsen Huus og da for Aaben Lade og samlet Laug fremstod Ærlig og Velagte unge Karl Laurs Ottesen, som forlangede i dette Laug for Mæster at vorde antagen, da efter bemelte Laurs Ottesen tilforn haver Aflagt sin Borgerlig Troeskabs Æd, samt for dend Velædle og Velviise Magistrat foreviist sit giorde Mesterstycke, der af Dennem og dette samtlig Laug, er vorden dygtig Kiendt og Approberet; Saa bliver hand herved af Mig paa Embeds Veigne for Lovlig Mester udj Handskemager Lauget antagen og indskreven, imod hand efter sin Allerunderdanigste Pligt og aflagde Troeskabs Æd holder sig Hands Mayts Allernaadigste Lov og Forordninger efterrætlig, og ellers ved Lige holder, og efterkommer Lauget og Laugsrættigheder. Hvilket alt af ....... bleven efterkommet undtagen Ligfær..... bleven betalt ........

er Ligfærten betalt

Anno 1730 dend 17de Maij, er Laurs Ottesen forundt hands Borgerskab og aflagt Hands Borgerlig æd. her paa Raadstuen og forregav at vilde ernære sig af handskemager profession.-

I 1731 troloves han med Elizabeth Pedersdatter – i KB kaldet Lisbeth – Hun er datter af Feldbereder Peder Hansen og Margrethe Cortsdatter.

År 1731

Vi underskrevne Caverer for Laurids Ottesen og een Pige navnl: Lisbeth Pedersdatter, som agter at begive sig udi Ægteskab tilsammen, at de begge ere fri for andet Ægteskab, saa og ey ere hverandre beslegtede, til stadfestelse under vore Hænder Randers d 29de Mart: 1731. Trolov: d 4de Apr: 1731. Cop: d 21de? Aug: 1731.

Peder Hansen Feldbereder Eghd.       Søren Samuelsen

Laurids Ottesen og Elizabeth Pedersdatter får 5 børn i ægteskabet.

Otte (1732-) handskemager, Tvillingerne Peder – handskemager, og Niels (1734-), Cort (1738-), Anne Margrethe (1749-)

Sønnerne Otte og Peder Lauridsen er i lære hos sin fader i 1750.

Haver ieg og Min Broder Givet os i lære hos Min Fader Lauridz Ottesen Borger og handskemager her i Randers for at lære Det Lovlig hanskemager Hand Værck udj 4re Aar Siger fire Aar og Endes Naar Gud mand vel skrivendes vorder og Endes 1754 Dend 29de Junius Da Beder vi vor kiære Morbrødre Hans Pedersen og Kield Pedersen til Vitterlighed at under skrive
Otte Lauridsen      Peder Lauridsen
Older Manden Kiæld Pedersen     Til Vitterlighed Hans Pedersen Feldbereder og Kield Pedersen

Laurids Ottesen dør i 1751, og begraves den 10/11 fra Sankt Mortens kirke.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1743-1763 B 50-342 fol.440, 461.

791 Laurids Ottesen, handskemager i Randers. 3.12.1751, fol.440, 461.
E: Elisabeth Pedersdatter. LV: Jens Rudolfsen, købmand i Randers. B:
1) Otte Lauridsen 21
2) Peder Lauridsen 18
3) Niels Lauridsen 18
4) Cort Lauridsen 14
5) Anne Margrethe Lauridsdatter 5. (Alder angivet i 1753)
FM: Hans Pedersen, feldbereder i Randers.

Bevilling til uskiftet bo af 24.12.1751.

Samfrændeskifte 22.5.1753.

Enken Elizabeth bliver gift med Feldbereder og Enkemand Bent Joensen, vielsen er ikke fundet. Men det fremgår af hendes skifte.

Elizabeth døde i 1764, hun blev begravet den 4/4 1764.

Randers Byfoged Skifteprotokol 1740-1779 B 50-343

955 Elisabeth Pedersdatter i Randers. 28.4.1764, fol.67B.
E: Bent Joensen, feldbereder.
Første ægteskab med Laurids Ottesen, skifte 3.12.1751 lbnr.791. B:
1) Otte Lauridsen
2) Peder Lauridsen
3) Niels Lauridsen
4) Cort Lauridsen
5) Anne Margrethe Lauridsdatter 12.
FM: Johan Hansen, feldbereder i Randers.
Enkemandens første ægteskab med Anne Kirstine Leere i Randers. 23.2.1753 lbnr.798. Arv til B: 1) Kirsten Bentsdatter.

 Kilder:

Kirkebøgerene fra AO

Erik Brejls Skifter: http://www.brejl.dk/

Jens Villumsens transskriberede Handskemagerprotokollerne.

Tak til:

Elizabeth fra USA – for hjælp undervejs, samt anetavle over Jesper Laursens slægt.

Jens Villumsen for hjælp med tydninger, transskriberinger af Handskemager protokollerne.

Erik Brejl for tilladelsen til at bruge de skifter vi fandt på hans side.

Og de mange som har hjulpet til på Slægt og Data.