Info om denne side - 10-08-2020

Fra Danske Kancelli har jeg fundet en del om præster, og det er meningen at jeg hen af vejen vil forsøge at få disse dokumenter tydet eller selv tyde dem.

I er velkommen til at bruge dem, når bare i selv kontrollere teksten, tastefejl kan jo forekomme.

De vil blive lavet som PDF, men i første omgang er her det jeg har fundet om Jens Ostenfeldt. 

Tydet af: Jens Villumsen og mig selv.

Venlig hilsen
Hanne

Jens Ostenfeld

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273678,52242325

Danske Kancelli - Jyske registre 1703-1706 Fol: 328B opslag 337

85 Mag. Jens Ostenfeldt confirmation på Biscop Deichmans bestallingsbrev at være Con Rector udi Viborg Skole.

F:4:

G: A: V: at eftersom Os Elskelig Mag: Bartholomæus Deichman, Biscop over Viborg stift, udi Vort Land Nørre Jylland haver paa Voris allernaadigste behag bestilt og antaget Femte Lectie Hører udi Viborg Skole Mag: Jens Ostenfeldt til at være herefter Con Rector udi bemelte Viborg Skole i Mag: Niels Schives stæd /:som til Rectoratet samme Skole er bleven befordret:/ efter det bemeldte Mag: Jens Ostenfeldt paa forskrevne Con Rectorat meddeelte Brevs videre formelding, og hand hos Os om Voris allernaadigste confirmation derpaa allerunderdanigst ansøgning haver giort; Da ville Vi meerbemelte Mag: Jens Ostenfeldt i samme Con Rectorat allernaadigst have confirmeret og stadfæstet, saa og hermed confirmerer og stadfæster, saa lenge hand sig derudeinden tilbørligen og forsvarligen skikker og forholder, forbydende etc:

Frederiksborg d: 10 Julii 1705.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273678,52242520

Danske Kancelli - Jyske registre 1703-1706 Fol: 460 opslag 473

73. Mag: Jens Ostenfeldt Conrector Scholæ i Viborg, bevilling på Egteskab i 3die Leed.

F:4:

G: A: V: at Vi, eftter allerunderdanigste Ansøgning og Begiering, allernaadigst haver bevilget og tilladt; saa og hermed bevilger og tillader, at Mag: Jens Ostenfeldt, Conrector Scholæ udj Vor Kiøbstad Viborg, og Dorethe Helene Reenberg maa udj Egteskab sammen komme, uanseet at de hin anden udj tredie Leed skal være beslegtede; Dog skal de først paa behørige stæder beviisligt giøre, at de hver anden ei nærmere, end som forskrevet staar; udj Slægt= eller Svorgerskab paarører, saa og noget eftter deris Midler og Leilighed, samt Biscopens billig sigelse, til neste Hospital udgive, saa fremt de denne Voris allernaadigste Bevilling Agter at nyde; Forbydendes etc:

Rensborg dend 23. Junii 1706

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273704,52247245

Danske Kancelli - Jyske registre 1726-1730 Fol: 308B opslag 313

 

175. Mag: Jens Ostenfeld Kaldsbrev at være Sognepræst til Skive.

F:4:

G: a: v: at vi allernaadigst haver beskikket og forordnet, saa og hermed beskikke og forundende Mag: Jens Ostenfeldt, hidindtil Conrector Scholæ i Vor Kiøbsted Viborg, til at være herefter Sognepræst udi Vor Kiøbsted Skive og til des Annex Reesen i Vort Land Nørre Jylland, udi Mag: Christen Lasson Tychonius, som Vi allernaadigst haver beskikket til at være Sognepræst til Dom Kirken i Vor Kiøbsted Viborg, hans sted, saa fremt fornævnte Mag: Jens Ostenfeldt eller efter foregaaende overhørelse udi lærdom, saa dygtig, i liv og levnet saa skikkelig og af den alder efter loven befindes, at hannem Prædike Embedet maa betroes; forbydenede ex:

Frederiksborg Slot d: 6te Octobris Ao 1727.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273713,52248804

Danske Kancelli - Jyske registre 1730-1732 Fol: 371 opslag 379

11. Conrector Jens Ostenfeldt i Viborg, beneficium paupertatis udi en Sag imod Mag: Thomas Bie.

 

Vi have efter Jens Ostenfelt i Conrector Scolæ i Vor Kiøbsted Viborg, som Constitueret Curator for afgangne Mag: Mads Trane forrige Sogne Præst til Domkirken i bemelte Viborg, hans Søn Nicolai Trane; hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at hvis Eindlægge, Breve og beviisligheder, som hand foraarsages paa bemelte sin Myntlings Vegne udi udi Retten at lade indgive udi een Sag imod Mag: Thomas Bie, Lect: Theologiæ i bemelte Viborg, anlangende 100 Rixdaler med resterende Rente, som ham til bemelte afgangne Mads Tranes Sterboe skal være skyldig, og hvilke hand efter nogle Opsigelser ikke har villet erlegge, maa over alt udi Retterne paa ustemplet papiir fremlegges, oplæses og til paakiendelse antages, saa maa og skal hvis Acter og Domme, som udi samme Sag for Retterne, enten allerede ere passerede, eller herefter passerer og Conrector Ostenfeldt eller hans Fuldmægtig beskreven begierer, hannem iligemaade paa ustemplet papiir, og foruden nogen betaling af Rettens betiente tilbørligen beskrevet meddeeles, Dog skal meerbemelte Jens Ostenfeldt ved sagens endelig uddrag, om hand skulle tabe Sagen, enten betale de idømte Omkostninger, det stemplede Papiir og Rettens Betiente deris Salarium som Dommeren fra Rett til Rett det lovligen determinerer, eller lide paa Kroppen ved Fængsel eller i andre maader ligesom Vores Høyeste Rett eller Overdommeren, naar hand ej trøster sig til at appellere, efter Sagens beskaffenhed kunde tilfinde ham at udstaa og lide; Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst kunde vide at rette, Skrevet etc.

Frederichsberg d 18 Jan. 1732.

18. Januar 1732.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977110#268935,50976915

Danske Kancelli - Jyske tegnelser Fol: 181 opslag 184

4. Justitz Raad Thøger Reenberg og Justitz Raad Iver Nicolai Sehested som Commissarier paa Conrector Jens Ostefeldts side af Viborg udi den Sag mod Mag: Thomas Bie. 18. Januar 1732

C6tus

V: B: T: Eftersom Jens Ostenfeldt Conrector Scholæ i Vor Kiøbsted Viborg; for os allerunderdanigst haver andraget, at da afgangne Mag: Mads Trane Sognepræst til Dom Kirken i bemelte Viborg Ao 1717 ved Døden var afgangen, skal Skiftet efter hannem ved afgl: Etatz Raad Olluf Krabbe og Jens Jørgensen Seerup være bleven forrettet og Anno 1720 in April først til ende bragt, og som hand af bemelte afgl: Mag: Mads Tranes Successor Hlr Absolon Finde skal vere bleven constitueret som Curator for Mag: Tranes efterladte Søn, Nicolaj Trane, der nu skal være 38 Aar, men dog Vanvittig og sig selv u-raadig, og af de 475 Rdr som hannem efter hans afg: Moder arveligen skal være tilfalden, skal Mag: Thomas Bhie, Lector Theologiæ i Viborg, som Debitor, til Sterfboen, endnu have 100 Rdr hvorpaa endeel Renter Resterer, da hand efter nogle opsigelser ikke skal have villet erlægge Capitalen, langt mindre stille Caution for samme Børne Penge, som Conrector Ostenfeld nu formedelst eendeel bemelte Thomas Bhie overgangne Højeste Rettes Domme, befrygter for ham at ville mis...ge, i det Lector Bhie, efter indstevning til Byetinget, ikke engang haver villet møde for Prousten at Debattere Sagen først der i mindelighed efter Loven, men ved Process og endelig Dom vil tvinges dertil, og saaledes søger at udmatte ham, og ved lang ophold og udflugter betage ham tiden, da andre Creditorer efter Ældre Domme kunde komme og borttage hans indboe, som allereede skeed er, og omsider lade sig indføre udi hans Bestillings indkomster, ham til ansvar og hans Myndtling til skade, des aar sage bemelte Jens Ostenfeldt hos os allerunderdanigst haver anholdet, at Vi allernaadigst ville befale Eder, som Commissarier, udi bemelte Sag at Dømme, om bemte 100 Rdr, som Børne Penge, ikke først bør betales efter Loven, og derhos tilkiende ham enten forsikring eller Betaling udi meerbemelte Lector Bhies Effecter og indkomme, hvor de findes, paa det hans Myndling og hand i fremtiden kunde være og blive uden skade; Da, saa fremt I dertil godvilligen kand formaaes, er Vores allernaadigste villie og Befaling, at I Retter Eders Lejlighed efter, tilligemed 2de andre Commissarier, som bemelte Lector Bhie paa sin side, om hand det efter tilbud, begierer, strax og i det seeniste inden 3 Uger efter at Stevningen lovligen er forkyndet, haver at fore slaa og giøre allerunderdanigst ansøgning om, saa som Vi efter saadan tids forløb, ingen Contra Commissarier ville bevilge, Parterne paa en beleilig tid og sted med forderligste for Eder lovligen at lade indkalde, og da dennem, om forskrevne deris imellemværende tvistighed, enten udi mindelighed at foreene, eller for saavit deraf ey for andre Retter er anhængig giort og paakiendt, ved endelig Dom og Sententz, efter Loven, at adskille, alt inden Sex Maaneder i det lengste, efter at Stevningen med sin lovlige forkyndelse for Eder kommen i Rette, men skulle nogen betydelig og vigtig aarsage indløbe og forefalde, hvorfor Sagen ej saa hastig kunde afgiøres, da haver I derom til os allerunderdanigst at Referere, saa som Vi i saadan tilfælde, allernaadigst ville have os forbeholden tiden at prolongere og en længere termin efter den anførte aarsages beskaffenhed at sette; Hvis I og i saa maader forrettendes vorder haver I de Interesserende paa ansøgning under Eders Hænder og Signeter, beskreven at give, som I ville ansvare og bekiendt være, dersom og en af Eder formedelst lovlig forfald, ej til den berammede tid og sted møde kunde, da skal den, som tilstede kommer, hermed Fuldmagt have og anbefalet være, en anden i den udeblivendes sted til sig at tage og denne Viros allernaadigste Befaling, alligevel at fyldest giøre og efterkomme, Men hvis meerbemelte Lector Thomas Bhie ej efter tilbud skulle villebeqvemme sig til 2de Commissarier paa sin side, som før er melt strax at foreslaa og giøre allerunderdanigst ansøgning om, haver I alleene med Commission at fortfare og den, uden videre ophold, til forsvarlig Endskab og Rigtighed at befordre; Endeligen haver I og om der forefalder nogen tvistighed at kiende paa, etc.

Friderichsborg d 18 Januar 1732

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#273727,52249792

Danske Kancelli - Jyske registre 1733-1735 Fol: 171 opslag 173

(210) Mag. Jens Ostenfeldt bestallings Confirmation at være Rector Scholæ i Viborg.

C6tus

G: A: V: At eftersom Os Elskelig Hr Johannes Trellund Biskop over Viborg Stift haver antaget og beskikket Magr Jens Ostenfeldt hidindtil Con Rector ved den Latinske Skole i vor Kiøbstad Viborg til at være herefter Rector Scholæ sammesteds udi den forrige nu ved Døden afgangne Rector Scholæ Magr Niels Schives Sted, efter det bemelte Magr Jens Ostenfeldt derpaa den 1ste Septemb nestafvigte meddeelt bestallings brevs videre formelding, og hand nu hos os om Vores allernaadigste Confirmation derpaa allerunderdanigst ansøgning haver giort; Da ville vi fornevnte Magr Jens Ostenfeldt udi forskrevne Rectorat allernaadigst have confirmeret og stadfæstet saa og hermed confirmere og stadfæste; Thi skal hand være Os, som sin absolut og souveraine Arve-Konge og Herre huld og troe, Voris og Voris Kongelig Arve Huus gavn og beste søge, viide og ramme, Skade og Forderv af yderste Magt, Evne og Formue hindre, forekomme og afværge, I særdeeleshed skal hand samme bestilling med største Fliid og Vindskibelighed betiene og forestaa saavelsom sig udi lif og lefnet tilbørligen skikke og forholde, som det een retsindig Rector Scholæ i alle maader egnne og vel anstaae, og hand alter at ansvare og bekiendt være, Iligemaade skal hand sig efter hvis hannem af nu værende eller herefter kommende Biskop, som paa Voris Vegne Inspection med Skolerne haver til bemelte Skoles nytte og Gavn, bliver forelagt og befalet, tilbørligen rette, saa at ingen kand have billig aarsag til, sig med rette evne hannem at besværge, og sig ellers i alle Maader efter Loven, og den Eed hand for fornevnte Biskop giort og aflagt haver, rette og forholde, Forbydende etc.

Fridensborg den 6te Novbr 1733

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977110#268937,50977423

Danske Kancelli - Jyske registre 1730-1735 Fol: 534 opslag 239

57. Justitz Raad Thøger Reenberg og Justits Raad Mathias Testrup, anlangende, som Commissarier at afhandle tvistighed imellem Mag: Jens Ostenfeldt og Vedkommende.

C6tus

Vide maa I Os Elskelige Tøger Reenberg og Mathias Testrup, etc at eftersom Mag: Jens Ostenfelt Rector Scholæ udi Vor Kiøbsted Viborg af Os Allerunderdanigst haver begiert, at Vi Allernaadigst ville anbefale Eder som Commissarier at afgiøre de prætensioner og disputer, som kand falde imellem ham og hans Formand udi Rectoratet afgangne Mag: Niels Schives Arvinger, saa og Peder Rosenstand Goiske hans Eftermand i Conrectoratet angaaende baade Kost Kornet, Indkomsterne og Jordegodset, hvorledes og i hvad Stand det paa begge sider, skal imodtages og forlades særlig Lundsgaard paa 9 tr 6 skp: Hartkorn, som Mag: Jens Ostenfelt Selv udi Otte Aar skal have maattet lade drive og nu med Avling Bygning og Besetning efter Forordningen skal overlade til conrector Rosenstand; Desligeste at eftersøge og dømme om Mag: Jens Ostenfelt haver været Aarsag til 3 eller 4re Mands slette tilstand paa Conrectoratets Gods udi Kølsen, hos hvem hand skal have efter Domme for resterende Skatter og Landgilde over 400 Rdr uden haab at vente noget der af nu det kommer under andres Disposition; Da, saafremt I dertil godvilligen kand formaaes er Vores Allernaadigste Villie og befaling, at I retter Eders lejlighed efter, tilligemed tvende andre Commissarier, som Vedkommende Underparter paa deres side om de det, efter tilbud begierer, strax og i det seeniste inden Trei Uger, efter Stevningens lovlige forkyndelse, haver at foreslaa og giøre Allerunderdanigst ansøgning om saasom Vi, efter saadan tiids forløb ingen contra Commissarier ville bevilge, Parterne paa een beleilig tiid og sted med forderligste for Eder lovligen at lade indkalde og da dennem om forskrevne deres imellem værende tvistighed, enten udi mindelighed at foreene, eller for saaviit deraf ej for andre Retter er anhængig giort og paakiendt, ved endelig Dom og Sentents, efter Loven, at adskille, alt inden Sex Maaneder i det lengste efter at Stevningen med sin lovlige forkyndelse for Eder er kommen i Rette, Men skulle nogen saa betydelig og vigtig Aarsag indløbe og forfalde, hvorfore Sagen ej saa hastig kunde afgiøres, da haver I derom til Os Allerunderdanigst at referere, saasom Vi i saadan tilfælde Allernaadigst ville have Os forbeholden tiden at prolongere, og en lengere termin, efter den anførte Aarsags Beskaffenhed at sette; Hvilken Eders Forretning I de Interesserede paa ansøgning under Eders Hænder og Signeter beskrevne haver at give som I ville ansvare og bekiendt være dersom og een af Eder, formedelst lovlig forfald ej, til den berammede tiid og sted møde kunde, da skal den, som tilstæde kommer, hermed Fuldmagt have, og anbefalet være een anden i den ude blivendes stæd sig at tage, og denne Vores Allernaadigste Befaling alligevel at fyldestgiøre og efterkomme; Men hvis meerbemelte Vedkommende Underparter, ej efter til bud, skulle ville beqvemme sig til tvende Commissarier paa deres side, som før er meldt, strax at foreslaa og giøre Allerunderdanigst ansøgning om, hver I alleene med Commissionen at fortfare, og den, uden videre ophold, til forsvarlig endskab og rigtighedat befordre; Endeligen haver I og, om der forefalder nogen tvistighed at kiende paa, alvorligen at tilholde Parterne og deres Procuratores etc.

Altona den 14 Junii 1734.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977110#268938,50977859

Danske Kancelli - Jyske tegnelser 1736-1739 Fol: 173 opslag 179

Martii

18. Geheime-Raad og Stiftbefalings Mand Christian Gyldencrone og Biskop Andreas Wøldike, at Jens Ostenfelt Rector Scholæ i Viborg, maa af det overblevne ved bemte Skole nyde 12 tdr Rug og tdr Biug, som giør een heel Kost som ved hans Død skal cessere og ej extenderes til hans Eftermænd

C6tus

V: S: G: T: Da Os af een fra Jens Ostenfelt Rector Scholæ i Viborg indkommen Memorial allerunderdanigst Er bleven foredraget, at saasom Vi for 2 Aar siden samlede Lectoratet med Con-rectoratet der i Byen, skal Con-Rectors Løn og Indkomster, saaledes være bleven forbedrede, at de vel een fiede deel overgaar Rectoratets, hvorimod bemelte Jens Ostenfeldt, som i 40 Aar skal have været Con-Rector, og nu paa 4de Aar skal have betient Scholen som Rector haver haft gandske liiden og u-viis subsistence, for sig med Hustrue og mange Børn, foruden at hand ogsaa skal have liid stor Skade, saavel ved det Embedet tillagte Jordegods som ved den Viborg Bye overgangen u-lykkelig Ildebrand, der borttog alle hans Midler, og satte ham i en jammerlig tilstand og stor Gield, hvorfor Hand allerunderdanigst haver begiert, at siden Skolens Tiener i 12 Aar, ved Auctioners forhøjelse, skal være bleven forbedrede over 140 tdr Korn, og inden een Kort Tiid endnu meere skal kunde ventes, der og 2de heele Koster hver til 12 tdr Rig og 12 tdr Byg foruden de forrige 14, ere bleven oprettede, Vi da, i henseende til hans lange Tieniste ved Scholen, allernaadigst ville bevilge, at hand af det overskydende Korn, saalænge hand lever, maa nyde 15 tdr Rug og 15 tdr Byg, der er saa meget, som een hver af Hørerne nyder til Kost Korn, og at samme Korn efter hans Død af hans Hustru Aarlig maa opbæres, om hun ham overlever, saasom hun hverken nyder Naadsens Aar eller Pension, ej heller haver deel i Enke Cassen, saavelsom og at samme 30 tdr Korn maa, efter hendes død, gaa til hans Successorer i Rectoratet og deres Enker; Og Vi af Eders herom indhentede Erklæring have fornummet, at Rectorratets Indkomster ere ickun maadelige og deels u-visse, og at Rector Ostenfelt i 40 Aar med berømmelig Fliid har Arbeidet ved Scholen, saa og at hand i de 3 sidste Aar, hand som Rector har forestaaet Scholen, icke er befunden i nogen u-tilbørlig, omgang med de til Disciplernes Forpflegning henlagde beneficiers uddeeling, ej heller at hand ved noget u-tilladelig paalæg og besværing for de fattige Discipler har søgt egen Baade og Interesse, og endelig at hand ved sidste Viborg Brand har taget u-bodelig Skade, saa at hans Gield og Viitløftighed daglig ængster ham; Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi efter slige Omstændigheder, og af særdeles Kongl: Mildhed og Naade, allernaadigst have bevilget, at Rector Jens Ostenfeldt af forommelte, overskydende Korn, i steden for de Begierte 15 tdr Rug og 15 tdr Biug maa nyde 12 tdr af hver slags Aarlig, som giør een heel Kost, dog skal dette hannem i saa Maader allernaadigst forundte Tillæg ved hans Død ophøre, og ej extenderes til hans Eftermand, men skal blive uden Conseqvence, Baade for hans Successor i Embedet, saa og for hans Enke, naar hand ved døden maatte afgaa; Derefter I Eder allerunderdanigst haver at rette, og udi det øvrige indberettes Os af Eder allerunderdanigst, at I denne Vores allernaadigste Ordre haver bekommet; Befalendes etc.

Frederiksborg d 8 Martj Ao 1737.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977110#268940,50978354

Danske Kancelli - Jyske Tegnelser 1736-1739 Fol: 535 opslag 373

Augustus

87.

Geheime Raad og Stiftbefalings mand Baron Christian Güldencrone og Biskop Andreas Wöldicke, anlangende at forfatte et Reglement efter deris indsente Erklæring, angaaende hvad der ved Liigs Begravelse, til Skolen i Viborg skal gives.

C6tus

V.S.G.T. Udi een til Os ind kommen Memorial af 4de Junii sidst afvigt, haver Magr Jens Ostenfeldt, Rector Scholæ udi Vor Kiøbsted Viborg for Os allerunderdanigst andraget, hvorledes, førbemelte Viborgs ulykelige Ildebrand, men fornemmelig siden den tiid, alle Adelige Liige skal være hensatte i deres Begravelser, om Formiddagen, Alleene med Jords Paakastelse af Præsten, efter hvis Exempel andre Liige, af ringere Stand, skal blive begravne, uden nogen Sang eller opvartning af Disciplerne, hvilket skal være Skoelen til stor Fornærmelse i Liig Pengene som Hand allerunderdanigst meener at burde erlægges, efter det Reglement som ved den Latinske Skoelen udi Vores Kongeli Residentz Stad Kiøbenhavn er brugelig, des Aarsag hand allerunderdanigst ville lade anordne, at der noget taaleligt, efter de Afdødes tilstand til Skolen herefter maatte erlægges; hvorved Hand ligeleedes allerunderdanigst har anholdet om Vores allernaadigste tilladelse, at de Beboere af Rectoratets Gods som Ruinerer Gaardene og hensidder med store Restantzer ved Auction maatte Selges; Da, som Vi af Eders her om indhæntede allerunderdanigste Erklæring har fornummen at ved Liigs Begravelser skal være indløben megen Mislighed, saa at baade Skolen og Kirken samt begges Betienter skal have billig Aarsag herover at Klage; Saa er hermed Vores allernaadigste Villie og Befaling, at I forfatter et Reglement efter ovenmelte Eders allerunderdanigste Erklæring, dog ej videre, end for saavidt Begravelser angaar og samme til Vores allernaadigste Approbation undsender, Men hvad sig den ansøgte Bortsælgning af Rectoratets Jordegods angaar; da kand samme icke bevilges; Derefter I Eder Allerunderdanigst haver at rette, og indberettes Os eller af Eder allerunderdanigst ordre haver bekommet, Befalendes etc.

Hirschholm den 7de Augusti 1739.

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977110#268943,50979023

Danske Kancelli - Jyske tegnelser 1740-1742 Fol: 451 opslag 200

181. Geheime Raad og Stiftbefalingsmand Christian Gyldencrone og Biskop Andreas Wøldike, anlangende, at det Rectori i Viborg tilligende Bønder Gods maa ved offentlig Auction opbydes, og den Højstbydende, naar det af Hans Maytt er vorden approberet, nyde tvende Aars Skatte Frihed.

C6tus

V.S.G.T. Der er os af en fra Magister Jens Ostenfelt, Rector Scholæ udi vor Kiøbsted Viborg, indkommen allerudnerdanigst Memorial bleven foredraget, at han og Formænd i Embedet er tillagt 20 tdr 5 skp 3 fc 1 alb. Hartkorn Bøndergoeds, beliggende 5 á 6 Miile fra Viborg udi Salling, af hvilket hand eller hans Formænd skal have haft nogen Indkomst, hvorfore hand allerunderdanigst haver begiørt, at Vi allernaadigst ville tillade, at det, ligesom med Domkirkens og Hospitalets forarmede Gods skeet er, maatte komme paa Auction, og at Capitalen maatte staae under Eders og Rectoris Administration, men, saafremt det ved Auction ej kunde opnaae en billig Priis, at det da maatte sorteres iblant nestliggende Herre Gaarde, der kunde bruge det, og svare Rectori hvad derom med dennem best kunde Accorderes; Og, som Vi af Eders herover indhentede Erklæring haver fornummen, at forskrevne Gods skal være i den tilstand at ingen afgift der af kand bekommes, saa det er at befrygte, at det omsidder vil blive gandske øde, des Aarsag I befrygter, at nogen Proprietaire derom skulle ville slutte nogen transaction, eller at nogen Liebhaver skulle ville kiøbe det, med mindre Vi allernaadigst ville bevilge et par aars Skatte Frihed; Thi give Vi Eder hermed tilkiende, at Vi allernaadigst have bevilget, at forskrevne Rectori i Viborg tilliggende Bøndergoeds paa Offentlig Auction maa opbydes, og at den som derpaa faar giort det højeste Bud, naar det af Os er bleven Approberet maa nyde 2de Aars Skattefrihed, til hvilken Ende I haver at foreskrive Auctions Conditioner, og Auctionens Udfald Os allerunderdanigst at indberette, sampt derhos at føje Eders allerunderdanigste tanker, om det kan eragtes, at være til vedkommendes Beste, at det ved Auctionen giorte Bud af Os allernaadigst bliver approberet, Men dersom det maatte hænde sig, at Auctionen skulle blive frugtesløs, da ville Vi allernaadigst, at Rector skal være forskaanet for Auctions Salarium og omkostninger, dog skal Auctions Forretningen tages beskreven, som Auctions Directeuren uden Betaling, skal expedere, og skal samme Forretning henlegges i Stift Kisten, til Efterretning for Efterkommerne; Endelig saafremt Godset bliver solgt paa Auction og Vi den allernaadigst approbere, da skal den derfor indkommende Capital under Capitularium administration, ligesom anden publique Penge, fortere, og Rector deraf oppebære og imod tage den aarlige Rente, Derefter I Eder allerunderdanigst haver at rette, og indberettes Os allerunderdanigst, at denne Vores akkernaadigste Ordre er Eder tilhænde kommen; Befalendes etc.

Christiansborg Slot den 15de Decbr: 1741

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19982364#297785,61121013

Danske Kancelli - Jyske registre 1740-1742 Fol: 606 opslag 617

(nr. 229) Jens Ostenfeldt Rector i Viborg og Hustrue, Bevilling for den Længstlevende at sidde i uskiftet Boe.

C6tus

G. A. V. At Vi, efter Jens Ostenfelt, Rector Scholæ udi Vor Kiøbsted Viborg i Vort Land Nørre Kylland, og hans Hustrue, Dorthe Helene Reenberg, Deris herom allerunderdanigst giorte Ansøgning og Begiæring, Allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at, naar een af dem ved Døden afgaar, den lengstlevende da, foruden Rettens Middels Forsegling, Registering og Vurdering efter Loven, med deres felles sammenavlede Umyndige Børn udi Uskift Boe maa blive besiddende, saalænge den i Eenlig stand forbliver, Forbydendes etc.

Friderichsborg den  21.Septembr. 1742.