Galeasen Helene Charlotte

01-01-2021

Lidt forhistorie

Får mange år siden fortalte min bedstefar, en historie om sørøvere som kaprede et skib. I historien havde han dog sat sig selv som hovedperson, og fortalte en drabelig historie om at sørøverne var blevet overmandet og smidt ned i lasten. Han fortalte også at de havde forsøgt at stikke af, men havde fået hugget hænderne af når de stak dem op af luge.

Lidet anede jeg at jeg en dag skulle begive mig ud på en rejse tilbage i tiden via slægtsforskningen og finde den sandfærdige historie bag bedstefars fortælling. En rejse tilbage til 1808/9 hvor mine aner Anders T. Elle og Johanne Marie Jacobsdatter, begge sejlede med galeasen "Helene Charlotte". Anders T. Elle som matros og Johanne Marie Jacobsdatter som passager.

Galeasen Helene Charlotte - fra start til slutningen.

Skibets historie startede dog i år 1797, hvor købmanden Rasmus Hansen fik det bygget i Randers. Randers havde dog ikke noget egentlig skibsværft, så skibe, både og pramme blev bygget på bredden ved nogen indhuk fra fjorden.

Rasmus Hansen blev gift med Maren Boje, trolovelsen fandt sted 23. maj 1787 i Ugilt, hjørring amt.

Rasmus Hansen fik Borgerskab som Skipper i Randers den 3. juni 1780, og borgerskab som købmand den 20. februar 1788.

Den 4. februar 1801, begraves købmand Rasmus Hansen, som døde 28. januar. Han blev 48 år.

Hans bror Hans Christian Hansen overtager galeasen.

Kilde: fra artikel af Guri Dybsand i Historisk Aarbog fra Randers amt 1999: Kapret, rekapteret og prisedømt galeasen ,,Helene Charlotte” af Randers.

Hans Christian Hansen og Jomfru Anne Cathrine Wedege bliver efter kgl. Till: viet i huset 4. oktober 1780 i Randers.

7. oktober 1809 døde hustrue Agentinde Hansen, Ane Cathrine Wedege, 62 Aar gammel i Randers.

Og året efter døde 28. nov. 1810 døde Agent Hans Christian Hansen.

Men inden da begyndte historien om kapringen af galeasen Helene Charlotte..

Kapret

I december 1808 sejlede ”Helene Charlotte” mod Norge med en kornlast til Christania, og ombord var skipper Svend Jensen, styrmand Christen Boldsen, tre matroser Anders Elle (min ane), Ole Elster og Christian Juell, samt skibsdrengen Ole Olsen.

Sejlturen nordpå ser ud til at være foregået uden vanskeligheder. Hjemturen derimod endte dramatisk.

Herunder et af de transkriberede arkivaler der indeholden en del af sagen.

Resten kan findes her - Kilde i Norge:
SAK, Risør byfogd, F/Fb/L0001: Ekstrarettsprotokoll nr. 1, 1797-1823, s. 198, 199, 200 og 204.

Aar 1809 den 7d Januarii blev en exstra søret sadt i Byeting stuen i Raadhuset efter Styrmand Christen Boldsens forlangendeved Dommeren og de udnævnte 3 …….. Laugræthsmænd? Amtsfoged Hedemark; Christen Næsbye  og Hans Henrichsen.

      Hvorda fremkom styrmand Christen Boldsen med sin sig antagne Commissionair Hr Valentin Furst, og anmeldt, at han med Galleasen Helene Charlotte hiemhørende i Randers, og tilhørende Hr. agent H: C: Hansen ført af skipper Svend Jensen efter at have bragt en Ladning Korn Vahr til Christania; og der igien indtaget en Ladning af Bord og Iernfor at gaae til Randers ved at udgaae paa denne Reise sidst fra Staværn i Norge den 30 Decembs sidstleden, havde det Uhæld Mitvaters imellen Skagen og Marstrand den følgende Dag den 31.t Decemb Formiddag Kl. 11, at blive anholt af en svensk Kaper der tog Skipperen og 2 af skibets Mandskab, samt 3d Mand af et forulykket skib Mandskab der var passagerer fra Norge ombord, og  igien besatte Skibet med en Prisemester og 3 Mand der skulle bringe Skibet til Marstrand, hvilket den i Søen virkende Iis hindrede, og midlertid fik Comparenten tilligemed de ombordværende dansk Folk Lejlighed til at tage Commandoen fra de svænske og udkaste i Søen deres Vaaben, og ankommer her i Havnen sidstlade? Tirsdags Middag; men ved Seilingen i Iisen og Skibets Forfaring medens det var i Fiendens Vold volte at forhudninge Plankerne paa begge Sider af Baugen ikke alene blev afgnavet men den Deel af denfaste Hud, saa at Comp. Maatte aabne Lugen og tage Bord fra Lasten for at paaspigre, og erfaret Skibet at være meget læk. For nu at beviise dette med det mere paa Reisen passerende fremlagde Comparenten et Udtog af den ombord paa Reisen holdende Journal, og fremstillede, den ombord i Skibet værende Matros Anders Elle der tilhører Skibet, og Styrmand Niels Matsen af Randers der var Passager ombord  som han bad maatte vordeforelagt den fremlagte Extract af Journalen og den Forklaring under Eed indhentet, om det ikke saaledes på Reisener tildraget sig.          Bemelte Mandskab Matros Anders Elle og Styrmand Niels Matsen, efter at være formanet til Sandheds Vidnesbyrd, og forelagte det det fremlagte Udtog af Journalen, bevidnede med opbragte Fingre og deres Ord atdet saalæedes paa Reisen er tilgaaet, ligesom de under Eed paa tilspørgende forklarede 1: at Skibet var i god og forsvarlig stand, da de udgik fra Christania og samme fra Staværn den 30. Decemb  2 at Skibets tilføiede Lækkage og skadevare sked ved Forsavning i Iisen dels af Fienden, og dels af Dem for at redde Skibet af Iisen og i Havn; og 3 at de nu befinde i den Forfatning at det ikke kan gaae i Søen og fuldføre Reisen uden behørig Reparation og Istandsættelse.

      Comparenten Styrmand Christen Boldsen paabad at faae beviist Skibets Skade og den Nødvendighed det er for at erholde Skibet Repareret, lovede at iværksætte samme paa billigste  og beste Maade, aflagde nu kraftig Protest mod Søens Iseri og alt der har forvolt Skade, opbyende sig dette passerede beskreven meddelt, som bevilget blev.

     Tobiesen. Hedemark. C. Næsbye. Hr. Henrichsen.

Sagen endte med at styrmand Christen Boldsen, passager Niels Møller, matros Anders Elle. Skibsdrengen Ole Olsen og Jomfrue Johanne Marie Jacobsdatter får skibet og dets ladning som god prise at være.

Skibet er muligvis solgt på en auktion for at give de implicerede i sagen deres prise, men denne auktion er ikke fundet i arkivalierne.

Efter Købmand Hans Christian Hansen død, har jeg ikke kunnet finde noget om hvem der ejer galeasen. Men i 1812 nævnes skibet i Randers skøde/panteprotokol.

Kilde: http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=14&bsid=221081&kb=Randers+amt%2C+Randers%2C+Kronologisk+register%2C+1782+-+1818

Randers amt, Randers, Kronologisk register, 1782 - 1818 – opslag 14
Helene Charlotte, en galease 39, 57

Kilde: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=221081&side=78

Randers amt, Randers, Kronologisk register, 1782 - 1818 opslag 78

Nr. 3. Fol: 316. Tinglysningsdato? 7 og 27. juli 1812. Skiøde. Galeasen Helene Charlotte.

Creditor: Aastrup. Debitor: Chr. Boldsen.

Kilde: https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17465221#221033,41677887

Randers Byfoged - Skøde- og panteprotokol 1808-1814 Fol: 316B opslag 318

Selve dokumentet om sagen.

Kilde: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=221081&side=96

Randers amt, Randers, Kronologisk register, 1782 - 1818 opslag 96

Nr. 4. Fol: 445. Tinglysningsdato? 28. feb. 1818 og 9. marts 1818. Skiøde: Paa Galeasen Helene Charlotte.

Creditor: Chr. Boldsen 1/3 deel – Niels Boldsen 2/3 deel. Debitor: F. B. Aastrup

Kilde:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17465221#221035,41678596

Randers Byfoged - Skøde- og panteprotokol 1814-1818 Fol: 445 opslag 445

Selve dokumentet starter nederst på højre side.

Øresundstolden

En Niels Boldsen sejlede igennem Øresundstolden.

Kilde: http://dietrich.soundtoll.nl/public/names.php?lname=Boldsen 

http://dietrich.soundtoll.nl/public/names.php?id=1094484 

Om det er samme skib der ses registreret i Øresundstolden vides ikke bestemt, men skibet er drægtig 28 læster, det samme som galeasen ,,Helene Charlotte”!

Place: Randers Distanation:  Østerrisør – København 18-5-1820

Og fra den 13-7-1820 til 23-7-1824 på distanationen:  Riga - Randers og omvendt.

Her er det værd at bemærke at en galease ,,Helene Charlotte” strandede ved Fanø den 15. november 1824 fra Ålborg til London. Den var ifølge aviserne hjemhørende i Randers. Skibet stod angiveligt ikke til at redde.

Mediastream har dette om forliset:

Aalborg Stifts-Avis eller de til Forsendelse med Brevposterne overalt i Danmark og Hertugdømmene Kongelig privilegerede Jydske Efterretninger (1824-1825) 25. november 1824

Den Vest-Siællandske Avis eller Slagelse Ugeblad for den uden- og indenlandske Historie og for Dagens vigtigste Nyeheder (1817-1834) 29. november 1824

Kongelig allernaadigst privilegerte Riber Stifts Adresse-Avis (1810-1834) 19. november 1824

Stof til eftertanke

Historien her viser at det er vigtigt at huske de historier som vi blev fortalt som børn, for når man kigger nærmere på dem kan de indeholde en hel del sand historie. 
Tiden sløre dog af og til de historiske fakta, og når historien har vandret i et par generationer er den ikke altid til at genkende. 
Det har været sjovt og berigende at opdage og undersøge denne familiehistorie. 

Hanne Fisker